Dotační příležitosti


zavřená

Hop On Facility HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-07-01

Účelem výzvy je vyrovnat úroveň V&V v EU umožněním přistoupení subjektů z méně výkonných zemí EU (a vybraných dalších zemí mimo EU) do již běžících excelentních projektů financovaných z Horizon Europe.

zavřená

EIC Transition – Open

Účelem výzvy je podpora přenosu výsledků VaV a know-how do praxe. Projekty musí zahrnovat vyváženě jak rozvoj technologie, tak i osvojování trhu, preferenčně postavené na iterativním učícím procesu založeném na zpětné vazbě prvních zákazníků. Jejich očekávaným výstupem jsou:
a) prokázání, že aplikovaná technologie je pro zamýšlenou aplikaci efektivní, b) vyvinutý a validovaný obchodní model její implementace, c) podnikatelský plán pro jeho uplatnění na trhu.

zavřená

EIC Transition - Challenge

Účelem výzvy je podpora přenosu výsledků VaV a know-how do praxe. Projekty musí zahrnovat vyváženě jak rozvoj technologie, tak i osvojování trhu, preferenčně postavené na iterativním učícím procesu založeném na zpětné vazbě prvních zákazníků. Jejich očekávaným výstupem jsou:
a) prokázání, že aplikovaná technologie je pro zamýšlenou aplikaci efektivní, b) vyvinutý a validovaný obchodní model její implementace, c) podnikatelský plán pro jeho uplatnění na trhu.

zavřená

EIC Accelerator – Open

Účelem vyhlášené výzvy je podpora společností (zejména MPS, včetně start-upů) při škálování inovací s významným dopadem a potenciálem vytvářet nové trhy nebo bořit stávající trhy bez oborového omezení.

zavřená

EIC Accelerator – Challenge: Fit for „55“

Účelem vyhlášené výzvy je podpora společností (zejména MPS, včetně start-upů) při škálování inovací s významným dopadem a potenciálem vytvářet nové trhy nebo bořit stávající trhy v oblasti zelené tranzice.

zavřená

NPO - Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. výzva

MPO vyhlásilo 8. 3. 2022 výzvu z Národního plánu obnovy zaměřenou na podporu výstavby nových fotovoltaických elektráren (dále jen FVE) na podnikatelských budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) s instalovaným výkonem od 1kWp do 1 MWp včetně.

zavřená

Innovation Fund Small Scale Projects

Účelem výzvy je přispět k dosažení cíle redukovat emise skleníkových plynů minimálně o 55 % v roce 2030 a k přechodu ke klimaticky neutrální ekonomice EU v roce 2050 tak, jak je to definováno v European Climate Law a European Green Deal.

zavřená

TAČR - Program TREND podprogram 1: “Technologičtí lídři” - 6. veřejná soutěž

6. veřejná soutěž Programu TREND, PP1 “Technologičtí lídři” je zaměřena na podporu tvorby výsledků VaV a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost u podniků, které již mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje vlastními kapacitami nebo u podniků, které mají zkušenost s nákupem VaV služeb od výzkumných organizací, ale zatím nerozvinuly vlastní VaV činnost.

zavřená

TAČR - Program TREND, podprogram 1 - “5G” - 7. veřejná soutěž

7. veřejná soutěž Programu TREND je zaměřena na podporu projektů zabývající se vývojem technologií 5G a vyšších a je financována z NPO v rámci komponenty 1.3 s názvem Digitální vysokokapacitní sítě a její investice “Vědeckovýzkumné činnosti související s rozvojem sítí a služeb 5G”.

zavřená

OP JAK - Výzva č. 02_22_001 Teaming-CZ I

ERDF výzva Teaming-CZ I podpoří komplementární financování především investičních výdajů nutných k modernizaci excelentního výzkumného centra v souladu s plánovanými cíli komplementárního projektu výzvy Teaming for Excellence (HE).

zavřená

TAČR - Program DELTA 2 - 4. veřejná soutěž

TA ČR připravuje 4. veřejnou soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2.
Veřejná soutěž bude vyhlášena pouze v případě ukončení rozpočtového provizoria.