Zajímavé dotační výzvy


zavřená

TAČR - Program TREND podprogram 1: “Technologičtí lídři” - 6. veřejná soutěž

6. veřejná soutěž Programu TREND, PP1 “Technologičtí lídři” je zaměřena na podporu tvorby výsledků VaV a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost u podniků, které již mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje vlastními kapacitami nebo u podniků, které mají zkušenost s nákupem VaV služeb od výzkumných organizací, ale zatím nerozvinuly vlastní VaV činnost.

zavřená

TAČR - Program TREND, podprogram 1 - “5G” - 7. veřejná soutěž

7. veřejná soutěž Programu TREND je zaměřena na podporu projektů zabývající se vývojem technologií 5G a vyšších a je financována z NPO v rámci komponenty 1.3 s názvem Digitální vysokokapacitní sítě a její investice “Vědeckovýzkumné činnosti související s rozvojem sítí a služeb 5G”.

zavřená

OP JAK - Výzva č. 02_22_001 Teaming-CZ I

ERDF výzva Teaming-CZ I podpoří komplementární financování především investičních výdajů nutných k modernizaci excelentního výzkumného centra v souladu s plánovanými cíli komplementárního projektu výzvy Teaming for Excellence (HE).

zavřená

TAČR - Program DELTA 2 - 4. veřejná soutěž

TA ČR připravuje 4. veřejnou soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2.
Veřejná soutěž bude vyhlášena pouze v případě ukončení rozpočtového provizoria.

zavřená

OP JAK - Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Podpora aktivit v MŠ a ZŠ naplňujících aktivity v akčních plánech v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy a navazující aktivity v souladu s pokračující implementací prioritních témat Strategie 2030+.

zavřená

OP JAK - Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Cílem výzvy je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

zavřená

TAČR - Program THÉTA - 5. veřejná soutěž

Cílem programu je přispět k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory projektů výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky, které jsou zaměřené na zkvalitnění řízení v odvětví energetiky ze strany veřejné správy, nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi a také dlouhodobé technologické perspektivy.

zavřená

NPO NPŽP - Výzva č. 3/2022: Ekomobilita

MŽP prostřednictvím SFŽP ČR nabízí dotace na nákup vozidel s alternativním pohonem – elektromobily, vozidla s vodíkovým pohonem, včetně dobíjecích bodů. Připraveno je celkem 600 milionů korun.

zavřená

Implementing co-funded action plans for interconnection of innovation ecosystems HORIZON-EIE-2022-CONNECT-02-01

Účelem výzvy je podpora propojených, inkluzivních a efektivnějších inovačních ekosystémů v Evropě, založených na silných stránkách evropských, národních, regionálních a lokálních inovačních ekosystémů a vtažení do nich méně reprezentovaných účastníků a inovačně méně pokročilých oblastí s cílem vytyčení a dosažení kolektivních ambicí k překonání stávajících výzev ve prospěch společnosti zahrnujících zelenou digitální a sociální tranzici.

zavřená

NPO MPO - 4. veřejná soutěž programu The country for the Future

MPO vyhlásilo dne 15. 06. 2022 jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v programu The Country for the Future, Podprogramu 3 „Inovace do praxe“. Ve vyhlášené soutěži mohou být podpořeny pouze projekty zaměřené na zavádění inovací v MSP.

zavřená

EIC Pathfinder – Challenge

Účelem výzvy je podpořit ambiciózní vize vývoje radikálně nových technologií ve specifikovaných oblastech s potenciálem vytvoření nových trhů nebo reagující na globální výzvy. Podporuje raná stádia jejich vývoje (TRL = 1 - 4) založená na přístupu „vysoký risk / vysoký zisk“ a směřující k průlomové technologii založené na výsledcích vědeckého výzkumu.