Dotační příležitosti
otevřená

OP JAK - Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Podpora aktivit v MŠ a ZŠ naplňujících aktivity v akčních plánech v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy a navazující aktivity v souladu s pokračující implementací prioritních témat Strategie 2030+.

Termín příležitosti od 25. 05. 2022
Termín příležitosti do 28. 04. 2023
Pro koho jsou prostředky určeny Právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy, základní a základní umělecké školy, střediska volného času, školní družiny a školního klubu nezřizovaná organizačními složkami státu zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení, která má ve školním roce, v němž žádost o podporu podává, minimálně jedno dítě/žáka/účastníka; právnická osoba vykonávající činnost MŠ, ZŠ, ZUŠ, SVČ, ŠD a ŠK zřizovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dle § 8 odst. 2 školského zákona zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení, která má ve školním roce, v němž žádost o podporu podává, minimálně jedno dítě/žáka/účastníka; právnická osoba vykonávající činnost pedagogicko-psychologické poradny zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení.
O kolik je možné žádat Min. 100 000,- Kč - Max. výpočet dle typu subjektu, počtu žáků a počtu účastníků.
Výše spolufinancování nebo procento podpory Spolufinancování projektu ze strany žadatele není vyžadováno, projekt je ze 100 % hrazen z dotace/podpory.

Zaměření výzvy

Cílem výzvy je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Ve výzvě dojde k ověření modelu institucionalizace podpůrných pedagogických pozic školního psychologa a školního speciálního pedagoga v základních školách, a to buď přímo ve školách nebo prostřednictvím školských poradenských zařízení tak, aby byla dlouhodobě zajištěna stabilita těchto pozic. Po vyhodnocení tohoto modelu otestovaného ve výzvě a odpovídající úpravě právních předpisů se předpokládá jeho převzetí do národního financování.

Podporované aktivity jsou rozděleny podle jednotlivých druhů škol/školských zařízení – oprávněných žadatelů do následujících tematických bloků:

 • Personální podpora; 
 • Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání;
 • Podpora inovativního vzdělávání dětí, žáků a účastníků zájmového vzdělávání v MŠ/ZŠ/ŠD/ŠK/SVČ/ZUŠ2 ; 
 • Spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností.

Poskytovatel vede s každým žadatelem vždy pouze jedno řízení o poskytnutí dotace na podporu aktivit dle této výzvy. Další řízení se vede nejdříve po ukončení předešlého řízení, a to pouze v případě, kdy poskytovatel řízení zastaví (v případě vyřazení žádosti v procesu schvalování), nebo v případě stažení žádosti žadatelem.

 

Územní zaměření

Přípustným místem realizace je území České republiky, aktivity projektu s výjimkou personálních šablon mohou být realizovány i mimo území České republiky, a to na území EU i mimo území EU.

 

Cílová skupina

 • Děti v mateřských školách;
 • žáci základních škol;
 • děti v přípravných třídách ZŠ;
 • děti v přípravném stupni ZŠ speciálních;
 • účastníci zájmového vzdělávání (děti, žáci a studenti);
 • žáci základních uměleckých škol;
 • pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci mateřských, základních a základních uměleckých škol, školních družin, školních klubů a středisek volného času včetně vedoucích pedagogických pracovníků;
 • rodiče dětí a žáků;
 • veřejnost.

 

Plánovaná alokace

9 mld. Kč.

 

Způsob financování

Ex-ante.

 

Délka trvání projektu

Min. délka trvání projektu: 24 měsíců

Max. délka trvání projektu: 36 měsíců

 

Nejzazší datum pro ukončení realizace projektu

31. 12. 2024 v případě oprávněných žadatelů – právnických osob vykonávajících činnost pedagogicko-psychologických poraden1

31. 12. 2025 v případě ostatních oprávněných žadatelů

 

Typ výzvy

Průběžná.

Mám dotaz nebo si chci domluvit konzultaci. První konzultace Vašeho projektového záměru zdarma.

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?

Přihlášení k odběru ILA newsletteruOchrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?