Dotační příležitosti


otevřená
začátek 1.11.2021
konec 31.12.2023

NPŽP - Výzva č. 9/2021: Zdroje pitné vody

Špatná kvalita pitné vody, nedostatečné zásoby, vysychající vrty – nejpalčivější problémy, se kterými se v poslední době potýká stále více měst a obcí.

otevřená
začátek 1.12.2021
konec 30.9.2022

NPO NPŽP - Výzva č. 12/2021: Energetické úspory veřejných budov

Prostředky jsou určeny vlastníkům veřejných budov na provedení energeticky úsporné renovace pomocí kombinace zateplení obálky budovy, včetně výměny oken, řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, vnějších pohyblivých stínících prvků a účinných technologií snižujících spotřebu energie či zajišťujících efektivní výrobu elektřiny a tepla, primárně s využitím obnovitelných zdrojů energie.

otevřená
začátek 1.12.2021
konec 30.6.2022

NPŽP - Výzva č. 11/2021: Odstranění černých skládek

Cílem výzvy je odstranění nezákonně soustředěného odpadu, tj. odpadu odloženého mimo místa k tomu určená na nepovolené „černé skládky“, a to včetně zajištění správného nakládání s odpadem v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.

otevřená
začátek 12.1.2022
konec 31.8.2022

NPO NPŽP - Výzva č. 10/2021: Hospodaření s vodou v obcích

Výzva se zaměřuje na finanční podporu efektivního hospodaření se srážkovou vodou na zastavěném území obcí a protipovodňových opatření se širokým využitím přírodě blízkých prvků. Finance jsou poskytnuty v rámci Národního plánu obnovy.

otevřená
začátek 14.2.2022
konec 8.8.2022

NPŽP - Výzva č. 13/2021: Pakt starostů a primátorů pro klima a energii

Prostředky z této výzvy umožní zpracovat akční plány pro udržitelnou energii a klima či uspořádat akce pro veřejnost na aktuální témata jako energetická efektivita, využití obnovitelných zdrojů energie či odolnost vůči změně klimatu.

otevřená
začátek 8.3.2022
konec 30.6.2022

NPO - Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. výzva

MPO vyhlásilo 8. 3. 2022 výzvu z Národního plánu obnovy zaměřenou na podporu výstavby nových fotovoltaických elektráren (dále jen FVE) na podnikatelských budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) s instalovaným výkonem od 1kWp do 1 MWp včetně.

otevřená
začátek 27.4.2022
konec 16.6.2022

TAČR - Program TREND podprogram 1: “Technologičtí lídři” - 6. veřejná soutěž

6. veřejná soutěž Programu TREND, PP1 “Technologičtí lídři” je zaměřena na podporu tvorby výsledků VaV a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost u podniků, které již mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje vlastními kapacitami nebo u podniků, které mají zkušenost s nákupem VaV služeb od výzkumných organizací, ale zatím nerozvinuly vlastní VaV činnost.

otevřená
začátek 27.4.2022
konec 13.6.2022

TAČR - Program TREND, podprogram 1 - “5G” - 7. veřejná soutěž

7. veřejná soutěž Programu TREND je zaměřena na podporu projektů zabývající se vývojem technologií 5G a vyšších a je financována z NPO v rámci komponenty 1.3 s názvem Digitální vysokokapacitní sítě a její investice “Vědeckovýzkumné činnosti související s rozvojem sítí a služeb 5G”.

připravuje se
začátek 05/2022

OP JAK - Výzva Teaming CZ I

Podpora dofinancování modernizace projektů, které uspějí ve
výzvě Horizont Europe Teaming for Excellence.

připravuje se
začátek 05/2022

TAČR - Program DELTA 2 - 4. veřejná soutěž

TA ČR připravuje 4. veřejnou soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2.
Veřejná soutěž bude vyhlášena pouze v případě ukončení rozpočtového provizoria.

připravuje se
začátek 05/2022

OP JAK - Výzva Šablony pro MŠ a ZŠ I

Podpora aktivit v MŠ a ZŠ naplňujících aktivity v akčních plánech v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy a navazující aktivity v souladu s pokračující implementací prioritních témat Strategie 2030+.

připravuje se
začátek 05/2022

OP JAK - Výzva Šablony pro SŠ a VOŠ I

Podpora aktivit ve SŠ a VOŠ naplňujících aktivity v ŠAP/Koncepcí rozvoje školy v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy S2030+.

připravuje se
začátek 06/2022

TAČR - Program THÉTA - 5. veřejná soutěž

Cílem programu je přispět k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory projektů výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky, které jsou zaměřené na zkvalitnění řízení v odvětví energetiky ze strany veřejné správy, nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi a také dlouhodobé technologické perspektivy.