Dotační příležitosti


otevřená
začátek 1.11.2021
konec 31.12.2023

NPŽP - Výzva č. 9/2021: Zdroje pitné vody

Špatná kvalita pitné vody, nedostatečné zásoby, vysychající vrty – nejpalčivější problémy, se kterými se v poslední době potýká stále více měst a obcí.

otevřená
začátek 1.12.2021
konec 30.9.2022

NPO NPŽP - Výzva č. 12/2021: Energetické úspory veřejných budov

Prostředky jsou určeny vlastníkům veřejných budov na provedení energeticky úsporné renovace pomocí kombinace zateplení obálky budovy, včetně výměny oken, řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, vnějších pohyblivých stínících prvků a účinných technologií snižujících spotřebu energie či zajišťujících efektivní výrobu elektřiny a tepla, primárně s využitím obnovitelných zdrojů energie.

otevřená
začátek 12.1.2022
konec 31.8.2022

NPO NPŽP - Výzva č. 10/2021: Hospodaření s vodou v obcích

Výzva se zaměřuje na finanční podporu efektivního hospodaření se srážkovou vodou na zastavěném území obcí a protipovodňových opatření se širokým využitím přírodě blízkých prvků. Finance jsou poskytnuty v rámci Národního plánu obnovy.

otevřená
začátek 27.1.2022
konec 10.11.2022

Hop On Facility HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-07-01

Účelem výzvy je vyrovnat úroveň V&V v EU umožněním přistoupení subjektů z méně výkonných zemí EU (a vybraných dalších zemí mimo EU) do již běžících excelentních projektů financovaných z Horizon Europe.

otevřená
začátek 9.2.2022
konec 28.9.2022

EIC Transition – Open

Účelem výzvy je podpora přenosu výsledků VaV a know-how do praxe. Projekty musí zahrnovat vyváženě jak rozvoj technologie, tak i osvojování trhu, preferenčně postavené na iterativním učícím procesu založeném na zpětné vazbě prvních zákazníků. Jejich očekávaným výstupem jsou:
a) prokázání, že aplikovaná technologie je pro zamýšlenou aplikaci efektivní, b) vyvinutý a validovaný obchodní model její implementace, c) podnikatelský plán pro jeho uplatnění na trhu.

otevřená
začátek 9.2.2022
konec 28.9.2022

EIC Transition - Challenge

Účelem výzvy je podpora přenosu výsledků VaV a know-how do praxe. Projekty musí zahrnovat vyváženě jak rozvoj technologie, tak i osvojování trhu, preferenčně postavené na iterativním učícím procesu založeném na zpětné vazbě prvních zákazníků. Jejich očekávaným výstupem jsou:
a) prokázání, že aplikovaná technologie je pro zamýšlenou aplikaci efektivní, b) vyvinutý a validovaný obchodní model její implementace, c) podnikatelský plán pro jeho uplatnění na trhu.

otevřená
začátek 1.3.2022
konec 5.10.2022

EIC Accelerator – Open

Účelem vyhlášené výzvy je podpora společností (zejména MPS, včetně start-upů) při škálování inovací s významným dopadem a potenciálem vytvářet nové trhy nebo bořit stávající trhy bez oborového omezení.

otevřená
začátek 1.3.2022
konec 5.10.2022

EIC Accelerator – Challenge: Fit for „55“

Účelem vyhlášené výzvy je podpora společností (zejména MPS, včetně start-upů) při škálování inovací s významným dopadem a potenciálem vytvářet nové trhy nebo bořit stávající trhy v oblasti zelené tranzice.

otevřená
začátek 1.3.2022
konec 5.10.2022

EIC Accelerator – Challenge: Technologies for Open Strategic Autonomy

Účelem vyhlášené výzvy je podpora společností (zejména MPS, včetně start-upů) při škálování inovací s významným dopadem a potenciálem vytvářet nové trhy nebo bořit stávající trhy ve vybraných strategických oblastech.

otevřená
začátek 31.3.2022
konec 31.12.2023

NPO MPO - Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití

MPO chystá vyhlášení výzvy pro obce, města a kraje, ve které budou moci žádat o dotace na renovaci tzv. brownfieldů. Konkrétně budou podpořeny buď rekonstrukce, nebo demolice a výstavby budov.

otevřená
začátek 31.3.2022
konec 31.8.2022

Innovation Fund Small Scale Projects

Účelem výzvy je přispět k dosažení cíle redukovat emise skleníkových plynů minimálně o 55 % v roce 2030 a k přechodu ke klimaticky neutrální ekonomice EU v roce 2050 tak, jak je to definováno v European Climate Law a European Green Deal.

otevřená
začátek 25.5.2022
konec 28.4.2023

OP JAK - Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Podpora aktivit v MŠ a ZŠ naplňujících aktivity v akčních plánech v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy a navazující aktivity v souladu s pokračující implementací prioritních témat Strategie 2030+.

otevřená
začátek 30.5.2022
konec 30.11.2022

OP JAK - Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Cílem výzvy je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

otevřená
začátek 6.6.2022
konec 15.12.2023

NPO NPŽP - Výzva č. 3/2022: Ekomobilita

MŽP prostřednictvím SFŽP ČR nabízí dotace na nákup vozidel s alternativním pohonem – elektromobily, vozidla s vodíkovým pohonem, včetně dobíjecích bodů. Připraveno je celkem 600 milionů korun.