Zajímavé dotační výzvy


otevřená
začátek 3.10.2022
konec 1.4.2025

NPŽP - Výzva č. 1/2022: Zelená stuha

Cílem výzvy je podpora udržitelného užívání venkovské krajiny, péče o zeleň a životní prostředí v malých obcích.
Dotační výzva je určena pouze pro obce oceněné titulem „Zelená stuha“ a obce oceněné titulem „Zelená stuha ČR“.

otevřená
začátek 29.11.2022
konec 30.6.2025

IROP – Výzvy pro nemocnice

IROP má v současné době otevřeno několik výzev týkajících se lůžkové psychiatrické péče, následné péče a paliativní péče.
Všechny výzvy jsou zaměřeny buď na MRR (Méně rozvinuté regiony - území Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského kraje) nebo na PR (Přechodové regiony – území Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje).

otevřená
začátek 10.1.2023
konec 26.9.2024

Hop on Facility - ID: HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-06-01

Cílem výzvy je podpora subjektů realizujících VaV z tzv. „Widera countries“, tj. zemí s (v evropském srovnání) podprůměrnou intenzitou VaV, poskytnutím grantu na zapojení do již běžících projektů a akcí realizovaných zavedenými konsorcii financovaných v rámci programů Horizon Europe Pillar 2 a EIC Pathfinder actions.

otevřená
začátek 15.6.2023
konec 31.10.2024

ModF – RES + č. 3/2024 - Komunální FVE na veřejných budovách pro malé obce

Podporovaná je Instalace nových fotovoltaických elektráren na veřejných budovách s tím, že jsou tam i přidružené náklady, které mohou být způsobilé (energetický management, baterie, oprava střechy, projektová příprava...)
Je třeba, aby minimálně 80 % vyrobené elektřiny bylo spotřebováno v rámci investičně dotčených budov.

otevřená
začátek 24.1.2024
konec 10.9.2024

IROP - Cestovní ruch


Výzvy 81 a 82
K dispozici jsou zatím pouze avíza výzev

otevřená
začátek 24.1.2024
konec 31.10.2024

ModF – RES + č. 4/2024 - Komunální FVE na budovách a další infrastruktuře

Podporovaná je Instalace nových fotovoltaických elektráren na veřejných budovách s tím, že jsou tam i přidružené náklady, které mohou být způsobilé (energetický management, baterie, oprava střechy, projektová příprava...)
Je třeba, aby minimálně 80 % vyrobené elektřiny bylo spotřebováno v rámci investičně dotčených budov.

otevřená
začátek 24.1.2024
konec 31.12.2027

IROP - eGovernment a kybernetická bezpečnost – SC 1.1

Výzvy 10 (VRR) a 29 (MRR, PR)
Elektronizace vybraných služeb veřejné správy; Rozšíření propojeného datového fondu; Integrace elektronických služeb veřejné správy a informací o službách veřejné správy na portál gov.cz; Opatření vedoucí k intenzivnímu využívání existujících bezpečných systémů elektronické identifikace; Publikace dat veřejné správy jako OpenData; Transakční portálová řešení s využitím zaručené Stránka 2 z 4 elektronické identity; Automatizace zpracování digitálních dat (robotizace); Centralizace, standardizace a sdílení elektronických služeb veřejné správy Kybernetická bezpečnost.

otevřená
začátek 1.7.2024
konec 16.12.2024

Výzva Výzkumné prostředí OP JAK

Dne 24.6.2024 byla vyhlášena další výzva OP JAK zaměřená na zvyšování odborné a manažerské úrovně vedoucích pracovníků vědecko-výzkumných institucí. Společnost ILA, s.r.o. je připravena zájemcům o podání žádosti do této výzvy pomáhat. Obraťte se na nás v případě zájmu a žádejte bezplatnou konsultaci.

zavřená

NPŽP - Výzva č. 9/2021: Zdroje pitné vody

Špatná kvalita pitné vody, nedostatečné zásoby, vysychající vrty – nejpalčivější problémy, se kterými se v poslední době potýká stále více měst a obcí.

zavřená

OP PIK - III. výzva Služby infrastruktury – ITI Brno

Hlavním cílem programu je prostřednictvím podpory zkvalitňovat služby podpůrné inovační infrastruktury, která povede ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem zaměřeným zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb.

zavřená

NPO NPŽP - Výzva č. 12/2021: Energetické úspory veřejných budov

Prostředky jsou určeny vlastníkům veřejných budov na provedení energeticky úsporné renovace pomocí kombinace zateplení obálky budovy, včetně výměny oken, řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, vnějších pohyblivých stínících prvků a účinných technologií snižujících spotřebu energie či zajišťujících efektivní výrobu elektřiny a tepla, primárně s využitím obnovitelných zdrojů energie.

zavřená

NPŽP - Výzva č. 11/2021: Odstranění černých skládek

Cílem výzvy je odstranění nezákonně soustředěného odpadu, tj. odpadu odloženého mimo místa k tomu určená na nepovolené „černé skládky“, a to včetně zajištění správného nakládání s odpadem v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.