Zajímavé dotační výzvy


zavřená

NPO - Program EXCELES 1. veřejná soutěž

Program EXCELES je jediným implementačním nástrojem komponenty 5.1 „Excelentní výzkum a vývoj v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví“ Národního plánu obnovy a je financován z prostředků Evropské unie prostřednictvím Nástroje pro oživení a odolnost.

zavřená

NPO NPŽP - Výzva č. 10/2021: Hospodaření s vodou v obcích

Výzva se zaměřuje na finanční podporu efektivního hospodaření se srážkovou vodou na zastavěném území obcí a protipovodňových opatření se širokým využitím přírodě blízkých prvků. Finance jsou poskytnuty v rámci Národního plánu obnovy.

zavřená

Hop On Facility HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-07-01

Účelem výzvy je vyrovnat úroveň V&V v EU umožněním přistoupení subjektů z méně výkonných zemí EU (a vybraných dalších zemí mimo EU) do již běžících excelentních projektů financovaných z Horizon Europe.

zavřená

EIC Transition – Open

Účelem výzvy je podpora přenosu výsledků VaV a know-how do praxe. Projekty musí zahrnovat vyváženě jak rozvoj technologie, tak i osvojování trhu, preferenčně postavené na iterativním učícím procesu založeném na zpětné vazbě prvních zákazníků. Jejich očekávaným výstupem jsou:
a) prokázání, že aplikovaná technologie je pro zamýšlenou aplikaci efektivní, b) vyvinutý a validovaný obchodní model její implementace, c) podnikatelský plán pro jeho uplatnění na trhu.

zavřená

EIC Transition - Challenge

Účelem výzvy je podpora přenosu výsledků VaV a know-how do praxe. Projekty musí zahrnovat vyváženě jak rozvoj technologie, tak i osvojování trhu, preferenčně postavené na iterativním učícím procesu založeném na zpětné vazbě prvních zákazníků. Jejich očekávaným výstupem jsou:
a) prokázání, že aplikovaná technologie je pro zamýšlenou aplikaci efektivní, b) vyvinutý a validovaný obchodní model její implementace, c) podnikatelský plán pro jeho uplatnění na trhu.

zavřená

EIC Accelerator – Open

Účelem vyhlášené výzvy je podpora společností (zejména MPS, včetně start-upů) při škálování inovací s významným dopadem a potenciálem vytvářet nové trhy nebo bořit stávající trhy bez oborového omezení.

zavřená

EIC Accelerator – Challenge: Fit for „55“

Účelem vyhlášené výzvy je podpora společností (zejména MPS, včetně start-upů) při škálování inovací s významným dopadem a potenciálem vytvářet nové trhy nebo bořit stávající trhy v oblasti zelené tranzice.

zavřená

NPO - Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. výzva

MPO vyhlásilo 8. 3. 2022 výzvu z Národního plánu obnovy zaměřenou na podporu výstavby nových fotovoltaických elektráren (dále jen FVE) na podnikatelských budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) s instalovaným výkonem od 1kWp do 1 MWp včetně.

zavřená

Innovation Fund Small Scale Projects

Účelem výzvy je přispět k dosažení cíle redukovat emise skleníkových plynů minimálně o 55 % v roce 2030 a k přechodu ke klimaticky neutrální ekonomice EU v roce 2050 tak, jak je to definováno v European Climate Law a European Green Deal.