O nás

Více než 29 let zkušeností v oboru

WE KNOW HOW

Jsme poradenská společnost působící v oblasti dotačního poradenství, digitalizace a kybernetické bezpečnosti.
Vytváříme, plánujeme a koordinujeme projekty našich klientů. Pomáháme jim v oblasti digitalizace a kybernetické bezpečnosti s jejich aktuálními výzvami a potřebami. Zajišťujeme jejich financování zpracováváním projektových žádostí do národních i evropských dotačních programů. Řídíme projekty pro klienty a v případě potřeby jsme schopni zajistit i jejich krizový management.

Naše aktivity jsou nejen naše práce, kterou se snažíme vykonávat na co nejprofesionálnější úrovni, ale i naše seberealizace a potěšení. Již od založení ILA v roce 1994 sledujeme potřeby našich klientů a na jejich základě upravujeme nabídku služeb. Rádi odvádíme perfektní práci a naší ambicí je co nejvíce spokojených klientů. Naší vizí, kterou sdílíme i se svými partnery, je dynamicky se rozvíjející společnost využívající všech dotačních možností a výzev v oblasti kybernetické bezpečnosti a digitalizace, jíž chceme být významnou součástí.

Náš tým


RNDr. Ivan Dvořák, CSc.

RNDr. Ivan Dvořák, CSc.

partner a jednatel
RNDr. Ivan Dvořák, CSc.

RNDr. Ivan Dvořák, CSc.

partner a jednatel
M: +420 608 702 223

Vystudoval biofyziku na MFF UK (1973) a teorii informace a řízení na FEL ČVUT, titul RNDr. získal v roce 1976. Hodnost CSc. za práci z oblasti matematického modelování složitých biologických systémů získal v roce 1981 na Ústavu experimentální botaniky ČSAV. V roce 2006 absolvoval postgraduální studium  znalostního managementu na Open University a získal titul PGCertKT(Open).

Do roku 1985 působil  ve Středisku biomatematiky ČSAV a od roku 1986 ve Výzkumném ústavu psychiatrickém (později Psychiatrické centrum Praha), kde od roku 1989 byl jeho  vědeckým tajemníkem. V letech 1990 – 1991 byl zástupcem Světové zdravotnické organizace (WHO) na MZ ČR a v letech 1992 -1994 výkonným ředitelem Software602. Od roku 1995 do 2000 působil  v ČSOB jako vedoucí Oddělení investičních projektů a restrukturalizací a později Oddělení rizikového a rozvojového financování. V letech 2001 – 2004 působil v Divizi speciálních obchodů KB, ke konci jako ředitel Odboru restrukturalizací. V letech 2001- 2002 byl členem poradní komise Rady České televize.

V roce 2005 byl spoluzakladatelem občanského sdružení Societas Rudolphina, zaměřeného na budování znalostní společnosti, a do roku 2011 byl jeho předsedou. Dlouhou dobu působil též jako předseda správní rady Nadace VIA. V roce 2008 se podílel na založení sdružení Association of Knowledge Transfer Organizations and Professionals (AKTOP) a od roku 2009 do roku 2013 byl jeho předsedou.  V létech 2011 – 2013 byl členem Představenstva ProTon Europe – panevropské asociace zaměřené na podporu přenosu znalostí a technologií. Od června 2015 je členem Správní rady společnosti Domus vitae, z.ú.

Od roku 1994 je spolumajitelem a v současné době jednatelem ILA, s.r.o, kde se zabývá zejména projekty souvisejícími se znalostním managementem, transferem znalostí a technologií a vzděláváním v inovačním managementu. Je poradcem Centra pro přenos poznatků a technologií University Karlovy v Praze.

Je členem několika poradních komisí a výborů na různých úrovních. V letech 2012 – 2013 působil jako člen poradní komise „Expert Group on Open Innovation and Knowledge Transfer“ zřízené Evropskou komisí (DG Research and Innovations) pro doporučení opatření pro zvýšení efektivity praktického využití výsledků výzkumu a vývoje v EU ve světle paradigmatu Otevřených inovací. Od roku 2013 do roku 2014 byl členem Knowledge Transfer Stakeholders Forum zřízeného v rámci studie “Support to the development and implementation of Innovation Union commitment 21 on knowledge transfer” (IU21KT Study) zpracovávané rovněž pro EK. Od dubna 2014 je členem Pražské Inovační Rady (PIR) zřízené primátorem hl.m. Prahy jako jeho poradní orgán pro oblast inovací a spolupráce akademických pracovišť a komerční sféry v Praze. Je jedním ze zakladatelů evropské společnosti EuKTS aisbl zaměřené na certifikaci vzdělávacích institucí v oblasti KTT a hodnotitelem projektů programu Horizon2020 pro oblast sociálních inovací. Od roku 2015 je náhradníkem Monitorovacího výboru Operačního programu Praha pól-růstu ČR a členem jeho plánovacího výboru pro PO 1. Je hodnotitelem projektů podávaných do programu OP VVV.

Je autorem více než 100 vědeckých publikací, spoluautor čtyř odborných knih a množství přednášek a textů z oblasti biomatematiky, biotermodynamiky, matematického modelování komplexních systémů, transferu znalostí a technologií a inovačního managementu. V současné době přednáší příležitostně transfer znalostí a technologií a inovační management na několika českých vysokých školách a pravidelně na MCI University v Innsbrucku a Univerzitě Karlově v Praze. Je ženatý a má dvě dospělé dcery.

MUDr. Kateřina Čihařová

MUDr. Kateřina Čihařová

partnerka a jednatelka
MUDr. Kateřina Čihařová

MUDr. Kateřina Čihařová

partnerka a jednatelka
M: +420 724 007 879

Jako absolventka pediatrické fakulty Univerzity Karlovy pracovala nejprve v okresní nemocnici a poté na 1. Dětské klinice Fakultní nemocnice v Motole. Po roce 1989 odešla na Ministerstvo zdravotnictví, kde působila do mateřské dovolené v roce 1996 jako ředitelka Odboru mezinárodní spolupráce. Mezinárodní vztahy řešila i pro Českou lékařskou komoru.
V roce 2000 založila a do roku 2004 úspěšně vedla soukromé ambulantní zdravotnické zařízení Mediscan s více než 40 zaměstnanci. V roce 2005 se stala členkou občanského sdružení Societas Rudolphina, kde působila jako konsultant. Od roku 2008 jsou všechny její aktivity spojeny se společností ILA. V létech 2007-12 byla předsedkyní Správní rady Sue Ryder International CZ, o.p.s. V roce 2012 byla ředitelkou nestátního zdravotnického zařízení MC Anděl, s.r.o. spoluvlastněného společností ILA, jejíž podíl byl v březnu 2013 úspěšně prodán. V lednu 2013 byla Evropskou komisí jmenována hodnotitelkou v programech FP7 EU a Horizon2020 pro oblasti ICT ve zdravotnictví (eHeatlh) a Zdravého stárnutí (Healthy Aging). Působila jako evaluátorka projektů podávaných do programu OP VVV a nyní hodnotí projekty OP JAK.
V současné době je předsedkyní Správní rady společnosti Domus vitae, z.ú. 
Kateřina je jednatelkou a spolumajitelkou společnosti ILA, s.r.o., kde se zabývá problematikou čerpání dotací, výuky přenosu poznatků a technologií a sociální a zdravotnickou problematikou. Přednáší a píše články do tisku.

Ing. Ivana Petrová

Ing. Ivana Petrová

projektová manažerka
(tým ILA)
Ing. Ivana Petrová

Ing. Ivana Petrová

projektová manažerka
(tým ILA)
M: +420 720 173 338

Je absolventkou magisterského studia na České zemědělské univerzitě v Praze, oboru Provoz a ekonomika. V rámci studia se zúčastnila ročního programu Erasmus Sokrates na TEI of Crete (Technological Educational Institution), se specializací ekonomika a řečtina, letní školy na Institutu Technologie Del v Indonésii a letní školy Kalinga Institute of Industrial Technology v Indii. Po dobu studia na magisterském programu se také věnovala studiu učitelství odborných předmětů na téže univerzitě. V letech 2011 až 2013 měla na starosti provozně-ekonomický úsek ve společnosti Ski a Bike Centru Radotín s.r.o. V květnu 2012 se připojila k týmu společnosti ILA, s.r.o., kde působila na pozici odborné administrativní asistentky projektu “NET ZP – Síť péče o osoby se zdravotním postižením“ s reg. č. CZ.1.04/5.1.01/B2.00011.

Od listopadu 2014 působila také jako věcná manažerka aktivit projektu „Propagace přírodovědných oborů prostřednictvím badatelsky orientované výuky a popularizace výzkumu a vývoje“ s reg č. CZ.1.07/2.3.00/45.0028, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP VK a státního rozpočtu.

Od roku 2015 se Ivana zabývá převážně přípravou projektových žádostí a  managementem projektů, financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).

Jaroslava Vondrušková

Jaroslava Vondrušková

asistentka
(tým ILA)
Jaroslava Vondrušková

Jaroslava Vondrušková

asistentka
(tým ILA)
M: +420 602 182 377

V létech 1998 – 2001 působila jako asistentka produkce v projektu „Praha – evropské město kultury roku 2000“. V roce 2001 – 2004 pracovala jako asistentka pro občanské sdružení Archa – sdružení na podporu svobodné společnosti. Od roku 2005 pracuje pro občanské sdružení (nyní z.s.) Societas  Rudolphina. Jako asistentka se podílela na realizaci projektu TRIANGL – podpora zájmu žáků o přírodovědné obory ve Středočeském kraji, kde byla Societas Rudolphina partnerem. Pro společnost ILA, s.r.o. pracuje od  30. 11. 2012, jako asistentka a dále se jako administrativní asistentka podílela na realizaci projektu DeMo – Vývoj metodiky pro evaluaci a modifikaci domácího prostředí osob se zdravotním postižením za účelem zvýšení jejich zaměstnatelnosti. Od roku 2013 působila v ILA, s.r.o. také jako administrativní asistentka pro projektu Transfer znalostí a technologií – rozšíření evropského vzdělávacího modelu TTM na další regiony ČR, kde je ILA, s.r.o. jedním z partnerů.

Bc. Michala Nováková

Bc. Michala Nováková

projektová manažerka
(tým ILA)
Bc. Michala Nováková

Bc. Michala Nováková

projektová manažerka
(tým ILA)
M: +420 777 427 342

V roce 2012 absolvovala na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně na fakultě Ekonomiky a managementu, v oboru Veřejná správa a regionální rozvoj.

Od roku 2013 nastoupila na Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, nejdříve na pozici administrativní asistentky, později na pozic projektové manažerky. V uplynulém programovém období 2007 – 2013, v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost se specializovala na řešení nesrovnalostí a konzultace vzniku nezpůsobilých výdajů pro Zprostředkující subjekty globálních grantů. V novém programovém období 2014 – 2020, v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávaní, pracovala na pozici projektové manažerky se specializací na hodnocení a schvalování projektů a kontrolou monitorovacích zpráv.

Od začátku roku 2017 se Michala připojila k týmu ILA, kde se zaměřuje na kompletní zpracování projektových žádostí do OP VVV a OP PPR.

 

Marek Tureček

Marek Tureček

obchodní specialista
(externí spolupracovník)
Marek Tureček

Marek Tureček

obchodní specialista
(externí spolupracovník)
M: +420 602 525 382

S ohledem na mé více než 30-leté zkušenosti v budování a udržování obchodních vztahů v různých oblastech, mám možnost poznat a rozvíjet následný obchodní a poradenský potenciál. Pracoval jsem na velkém množství projektů v rozmanitých oblastech, kupříkladu projekty v soukromé zdravotní péči, dále jsem se podílel na projektech nanotechnologických společností a v neposlední řadě i strategických projektech v oblasti PPA z obnovitelných zdrojů. 

 

Vstup do společnosti ILA, s jejímž renomé a potenciálem jsem se seznámil, mě naplňuje radostí a odhodláním. V připojení se k tak úspěšnému týmu vidím možnost otevřít nové obchodní příležitosti a posunout společnost i sebe dál směrem k úspěchu. Jsem pevně odhodlán přenést své zkušenosti a dovednosti do této role a přispět k dalšímu růstu a prosperitě ILA.


Projektů

mil.
Získané
financování
%
Dlouhodobá
úspěšnost
Let
praxe

Historie a současnost ILA


1994

Založení společnosti. Zaměření na poradenství při privatizaci.

2000

Změna zaměření poradenské činnosti.

 • inovační investování
 • zakládání nových technologických společností
 • restrukturalizace problémových MSP (malé nebo střední podniky).

Založení a rozvoj společnosti Central European Data Agency a.s., specializované na pořizování a správu digitálních mapových podkladů České a Slovenské republiky.

2005

Počátek spolupráce s inovativními MSP a s univerzitami.

 • realizace projektu CPPT UK – založení Centra pro přenos poznatků a technologií na Univerzitě Karlově v Praze a rozběh aktivit tohoto Centra.
 • realizace projektu IPUK – Inovační podnikání na Univerzitě Karlově – komplexní strukturovaný vzdělávací program zaměřený na management přenosu znalostí a technologií a na výchovu k inovačnímu podnikání

2008

Počátek mezinárodních spoluprací.

 • zapojení do projektu Cert-TTT-M (financovaného ze 6. RP) zaměřeného na analýzu potřeb vzdělávání v oblasti přenosu znalostí a technologií (KTT) v EU
 • následně zapojení (ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze) do projektu EuKTS (financovaného ze 7. RP) v jehož rámci byl navržen systém akreditace poskytovatelů vzdělávání v oblasti KTT a certifikace jejich absolventů

2010

Růst společnosti a rozšiřování týmu.

 • specializace na oblast vědeckého podnikání (Science Based Business)
 • konsultační činnost v oblasti transferu poznatků a technologií pro ústavy Akademie věd ČR a další vědecko-výzkumné instituce
 • řada vzdělávacích projektů v oblasti KTT realizovaných v různých regionech ČR
 • založení dceřiné společnosti INOSFERA s.r.o.

2012

Rozšíření služeb pro nově vznikající společnosti.

 • založení, rozjezd a následný prodej ambulantního zdravotnického zařízení s názvem Medicínské centrum Anděl
 • zapojení do rozjezdu EuKTS a.i.s.b.l. pan-evropské organizace pro akreditaci vzdělávacích institucí v KTT a certifikaci KTT profesionálů

2014

Rozšíření působení do oblasti sociálních inovací a integrované péče.

 • úspěšné ukončení realizaci projektu „Vývoj metodiky pro evaluaci a modifikaci domácího prostředí osob se zdravotním postižením za účelem zvýšení jejich zaměstnatelnosti“ ( DeMo)
 • navázání spolupráce s novými klíčovými klienty v oblasti dotačního poradenství
 • úspěšné ukončení realizace projektu Net ZP – Síť péče o osoby se zdravotním postižením

2015

Založení Domus Vitae z.ú.

 • nositele neziskových aktivit skupiny s cílem vytvoření centra sociálních inovací

2017

Rozšíření aktivit v oblasti inkubace na akademických pracovištích.

 • uzavření strategického partnerství s univerzitním podnikatelským inkubátorem xPORT VŠE

2018

Soustředění KKT aktivit na fázi prověrky konceptu. Zahájení realizace několika navazujících projektů v této oblasti realizovaných s různými WO jako partnery.

2019

Zahájení zkušebního provozu on-line nástrojů www.semaforhome.cz a www.innovationprocessor.eu a jejich propagace.

2020

Založení start-up společnosti OFFORM3D, s.r.o. zaměřené na oblast digitální módy (www.ofform3d.com). Zahájení zkušebního provozu komunikačního portálu www.winstonsquare.cz zaměřeného na podporu zakládání start-up společností.

Přihlášení k odběru ILA newsletteruOchrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?

Otázky? Jsme tu pro vás. Ozvěte se.