Ochrana osobních údajů

Přikládáme velkou důležitost ochraně osobních údajů a tímto dokumentem Zásad zpracování osobních údajů („zásady“) informujeme o zpracování osobních údajů v oblasti marketingu a při využití sociálních sítí a webu.

Každý návštěvník webu, případně účastník marketingových aktivit, kde je odkaz na tyto zásady, je povinen si tyto zásady přečíst a v případě, že kterékoliv informaci nerozumí, informuje správce na kontaktech níže.

Obecně Vaše osobní údaje nepředáváme třetím osobám, vyjma nezbytného přístupu u pověřených dodavatelů, zejména:

  • Marketingové agentury,
  • Dodavatelé remarketingu a cookies,
  • Auditoři, právní/účetní/daňové společnosti,
  • Dodavatelé IT služeb.

Správce a kontakty

Správcem osobních údajů je společnost ILA, s.r.o, IČ: 61502260, sídlem Opatovická 1659/4, Praha – Nové Město

Kontakty na správce:
Telefon: +420 224 813 787
E-mail: ila@ila.cz
www: www.ila.cz

Zásady použití cookies

Obecné informace

Účelem tohoto dokumentu je vysvětlení práce s cookies a jinými obdobnými technologiemi. Zároveň tímto dokumentem informujeme o zpracování osobních údajů při využití cookies.

Provozovatelem webu a správcem osobních údajů je společnost ILA, s.r.o, IČ: 61502260, sídlem Opatovická 1659/4, Praha – Nové Město

Každý návštěvník webu je povinen si tyto informace přečíst a v případě, že má jakékoliv dotazy či obsahu dokumentu nerozumí, kontaktuje společnost ILA na kontaktech výše.

Přehled cookies používaných na webu

Pokud navštívíte náš web anebo účet na sociální síti, ukládáme některé nezbytné údaje jako síťové identifikátory k zajištění funkcí webu. Provozovatelem webu je správce a při provozu využívá rovněž soubory cookies.

Cookie je krátký textový soubor, který náš web odesílá do Vašeho prohlížeče a umožňuje zaznamenávat potřebné informace (např. nastavení, jazyk či statistiky návštěv).

Web využívá tyto druhy cookies:

  • Nezbytné technické cookies (typ 1) – zajišťují funkce, bez nichž není možné web používat;
  • Analytické (výkonové) cookies (typ 2) – uchovávají již poskytnuté informace a zjednodušují tak používání webu, slouží také k zjištění návštěv a pohybů na webu (hromadných způsobem);
  • Cookies marketingové (typ 3) – slouží k analýze chování návštěvníků, k zobrazování relevantní reklamy a jsou typicky zajištěny třetí osobou.

Cookies mohou být kdykoliv odmítnuty, a to změnou nastavení.

Cookies je možné také kontrolovat nastavením webového prohlížeče, kde je možné také cookies mazat – více viz funkce „Nápověda“ ve Vašem prohlížeči.

K odmítnutí cookies a zjištění více informací mohou být také využity dostupné nástroje vytvořené v rámci samoregulačních aktivit různých subjektů, například http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby.

Závěrečné informace

Tato informace může být kdykoliv v případě potřeby změněna. Návštěvník webu je povinen sledovat nové verze tohoto dokumentu dle poslední aktualizace. Změna je účinná zveřejněním nové verze.

Poslední aktualizace: prosinec 2021

Práva

Při využívání našich služeb a/nebo účasti na marketingových aktivitách máte jakožto subjekt, jehož osobní údaje jsou námi jakožto správcem zpracovávány, práva dle tohoto článku. Práva je možné uplatnit na kontaktech výše. V případě, že potřebujete poradit, obraťte se na nás s dotazem k uplatnění práv. Pro snadnější a rychlejší vyřízení práv uveďte do předmětu zprávy název práva, kterého se domáháte a práva uplatňujte na ila@ila.cz, tel. +420 224 813 787

Právo na přístup, transparentní informace, sdělení a postupy pro výkon práv subjektu údajů:

Subjekt má právo na informace, jaké osobní údaje o něm správce zpracovává.

Správce přijal vhodná opatření, aby poskytl subjektu stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace (např. o zpracovateli osobních údajů a o průběhu tohoto zpracování) a učinil veškerá sdělení o zpracování. Správce subjektu informace poskytne písemně nebo jinými prostředky (například v elektronické formě). Za předpokladu, že identita je prokázána jinými způsoby, má subjekt také právo zažádat o poskytnutí těchto informací ústně.

Správce neodmítne vyhovět žádosti subjektu při výkonu práv subjektu (zejm. práva na přístup), ledaže doloží, že nemůže zjistit totožnost subjektu údajů, k němuž se dotčené údaje vztahují.

Subjekt má právo na to, aby mu správce poskytl na žádost informace o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Správce bude subjekt o jakémkoliv takovém prodloužení informovat do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad. Jestliže subjekt žádost podal v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, je-li to možné a pokud nepožaduje jiný způsob.

Pokud správce nepřijme opatření, o něž subjekt požádal, informuje subjekt bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti o důvodech nepřijetí opatření.

Správce informuje subjekt, že veškeré tyto informace, sdělení a úkony jsou udělovány bezplatně. Pokud jsou žádosti podané vyhodnocené jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, a zejména pokud se opakují, může správce buď:

a) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů; nebo

b) odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud má správce důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která podává žádost, může požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti subjektu.

Právo na opravu

Subjekt má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se jej týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má také právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Subjekt má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jej týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

b) subjekt odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

c) subjekt vznese námitky proti zpracování (podle níže uvedeného „práva vznést námitku“) a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;

d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;

f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti v případě osoby mladší 15 let, u níž musí ke zpracování dle účinné právní úpravy dát souhlas osoba vykonávající rodičovskou zodpovědnost.

Právo na omezení zpracování

Subjekt má právo na to, aby správce omezil zpracování v těchto případech:

a) pokud subjekt popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

b) zpracování je protiprávní a subjekt odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;

c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

d) pokud subjekt vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu.

Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování:

Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce bude subjekt informovat o těchto příjemcích, pokud to bude požadovat.

Právo na přenositelnost údajů:

Subjekt má právo získat osobní údaje, které se jej týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil.

Právo vznést námitku:

Z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace má subjekt právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, a to v případech, kdy je zpracování založeno na oprávněném zájmu; prováděno pro přímý marketing a/nebo dochází k profilování.

Pokud vznese subjekt námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Subjekt má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něj právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotýká. Správce neprovádí žádná rozhodnutí založená výhradně na automatizovaném zpracování.

Právo podat stížnost k orgánu dozoru
Subjekt může kdykoliv podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Více informací na www.uoou.cz. Subjekt si také může stěžovat u správce na ila@ila.cz, tel. +420 224 813 787

 

Otázky? Jsme tu pro vás. Ozvěte se.