Dotační příležitosti
zavřená

NPO NPŽP - Výzva č. 10/2021: Hospodaření s vodou v obcích

Výzva se zaměřuje na finanční podporu efektivního hospodaření se srážkovou vodou na zastavěném území obcí a protipovodňových opatření se širokým využitím přírodě blízkých prvků. Finance jsou poskytnuty v rámci Národního plánu obnovy.

Termín příležitosti od 12. 01. 2022
Termín příležitosti do 31. 08. 2022
Pro koho jsou prostředky určeny Na hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu obcí (1.5.E): kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy, státní podniky a státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, příspěvkové organizace státu a územně samosprávné celky, vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby, veřejnoprávní instituce, nestátní neziskové organizace, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem, církve a náboženské společnosti a jejich svazy. Na protipovodňová opatření v urbanizovaném území (1.8.A): Statutární město Brno.
O kolik je možné žádat Maximální výše celkové podpory na jeden projekt: u aktivit na udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obcích – 100 % z celkových způsobilých výdajů (u budování propustných zpevněných povrchů max. 50 %), u aktivit na zajištění povodňové ochrany intravilánu – 100 % z celkových způsobilých výdajů. Minimální způsobilé přímé realizační výdaje na projekt: 200 000 Kč bez DPH
Výše spolufinancování nebo procento podpory Míra podpory 50 – 100 %.

Na co můžete dotaci získat

Udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obcích (1.5.E)

 • povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (plošný vsak, průleh, průleh s rýhou, vsakovací nádrž)
 • dešťové zahrady (kombinace modré a zelené infrastruktury)
 • podzemní vsakovací zařízení s retenčním prostorem vyplněným štěrkem nebo prefabrikáty
 • povrchové či podzemní retenční prostory s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace (suché retenční nádrže, retenční nádrže se zásobním prostorem, podzemní retenční nádrže, umělé mokřady)
 • akumulační podzemní nádrže na zachytávání srážkových vod a jejich opětovné využití (např. na zálivku či splachování WC)
 • povrchové akumulační nádrže navržené v přírodě blízké podobě, které budou doplňkově plnit i  ekosystémové funkce
 • výměna nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné a propustné povrchy se součinitelem odtoku každého z nových povrchů do 0,5 včetně (při součiniteli odtoku původního nepropustného zpevněného povrchu 1,0), při součiniteli odtoku původního nepropustného zpevněného povrchu nižšího než 1,0 musí být rozdíl součinitelů odtoku větší nebo roven 0,5
 • budování propustných zpevněných povrchů se součinitelem odtoku každého z povrchů do 0,5  včetně
 • výstavba střech s akumulační schopností (vegetační, retenční) se součinitelem odtoku do 0,7 včetně

Zajištění povodňové ochrany intravilánu (1.8.A)

 • realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách (např. snížení kapacity koryta a rozliv do údolní nivy, vytváření povodňových koryt, tůní)
 • zvýšení kapacity koryta složeným profilem, vložení stěhovavé (meandrující) kynety pro běžné průtoky v intravilánu obcí; úpravy nevhodného opevnění
 • zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků; na některých místech s tvorbou mokřin a tůní
 • umožnění povodňových rozlivů do nivních ploch (v intravilánu tzv. povodňové parky, v extravilánu do volné krajiny).

 

Přípustné místo realizace a dopadu

Všechny podpořené projekty musí být realizovány na území České republiky.

 

Alokace

1 754 000 000,- Kč

 

Nejzazší datum ukončení realizace projektu

Ukončení realizace podpořených projektů: do 30. 6. 2025

Mám dotaz nebo si chci domluvit konzultaci. První konzultace Vašeho projektového záměru zdarma.

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?

Přihlášení k odběru ILA newsletteruOchrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?