Vlastní projekty

PoC ILA II

PoC komercializačních konceptů formulovaných inovační agenturou ILA II, CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000369

Realizátor: ILA, s.r.o., Partner: Národní ústav duševního zdraví, Operační program: OP PPR, rozpočet projektu: 13 207 787 Kč

Náplní projektu je prověření 3 komercializačních konceptů využívajících poznatků vlastního výzkumu a vývoje ILA formulovaných technikou „Open Innovation Schemes". V rámci projektu budou realizovány dvě základní fáze:

  1. Fáze: „Proof of concept" = ověření proveditelnosti
  2. Fáze: Příprava komercializace

Výstupem první fáze projektu bude zpracování tří Studií proveditelnosti, každé věnované jednomu prověřovanému konceptu:

  • KK1 EduH2020 (téma: výchova a vzdělávání))
  • KK2 MultiNavi (téma: ICT řešení pro e-government, informování občanů, propagaci a cestovní ruch; technologie pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace ve městě)
  • KK3 TreKog (téma: sociální služby, zdravotnické služby a nástroje pro jejich poskytování)

Na základě těchto Studií proveditelnosti byly všechny tři koncepty shledány jako vhodné pro komercializaci, a proto pokročily do druhé fáze realizace projektu, kde byla

  • v KK1 EduH2020 vyvinuta metodika vzdělávání pracovníků organizací zvažujících žádost o dotaci z programu Horizon 2020, resp. Horizon Europe (a programů jim podobných) navázaná na internetovou komunikační platformu nabízející poradenskou podporu pro efektivní zvládnutí tohoto procesu.
  • v KK2 MultiNavi vyvinuta mobilní aplikace pro „indoor navigaci“ ve stanicích metra a zahájeno její testování ve spolupráci s DP Praha.
  • v KK3 TreKog vyvinuta počítačová on-line hra pro seniory zaměřená na trénink kognitivních schopností a prevenci Alzheimerovy choroby a zahájeno její testování.

Dokončení této fáze bylo negativně ovlivněno koronavirovou pandemií, a proto byla její realizace se souhlasem Řídícího orgánu prodloužena do 31.12.2020.

Otázky? Jsme tu pro vás. Ozvěte se.