Webináře

ILA NEWS č. 1/2021

ILA NEWS č. 1/2021 ke stažení zde.

ZPRÁVY Z DOTAČNÍ FRONTY
Situace v poskytování dotací z veřejných zdrojů je v EU, a tedy i v ČR, stále poněkud nepřehledná. Na rozdíl od předchozích plánovacích období EU na standardní sedmiletý plánovací cyklus nasedl ještě Next Generation EU - Fond obnovy jako reakce EU na kovidovou pandemii. V přípravě jsou tak desítky programů slibující v nejbližších letech stovky výzev. Přijali jsme proto nyní oblíbenou – a ne nepřípadnou - vojenskou terminologii a naši pravidelnou informaci o aktuálních dotačních titulech jsme přejmenovali na „Zprávy z dotační fronty“. Na rozdíl od dřívějších newsletterů se věnujeme nejen našim tradičním tématům - financování inovací, vzdělávání a KTT – ale i širšímu spektru dotačních programů, které umožní čerpat dotace (nebo půjčky) z Fondu obnovy. V tomto Newsletteru se zaměřujeme spíše na programy administrované domácími institucemi, komunitárním programům se bude podrobněji věnovat následující číslo.
Kromě informací o aktuálně otevřených a připravovaných výzvách jsme přidali i rubriku „Jedna paní povídala…“, ve které se s Vámi podělíme o zajímavé informace získané z obvykle dobře informovaných zdrojů, jejichž pravdivost se nám však nepodařilo vždy spolehlivě ověřit.

 

Aktuálně otevřené výzvy, které Vás mohou zajímat

TA ČR
Název: Program TREND, IV. veřejná soutěž
Podporované aktivity: projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž cílem je zavedení výsledků do praxe, projekty rozvíjející nové technologie a materiály, zvyšující míru automatizace a robotizace a využití digitálních technologií
Alokace: 180 mil. Kč
Příjemci: podniky, výzkumné organizace
Termín ukončení příjmu žádostí: 28.4.2021
Typ výzvy: kolová

Název: Program THÉTA, IV. Veřejná soutěž

Podporované aktivity: projekty přispívající k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru

Alokace: 645 mil. Kč
Příjemci: výzkumné organizace, podniky
Termín pro příjem žádostí: 12.5.2021
Typ výzvy: kolová
Více: 1612960210_Zadávací dokumentace.pdf (tacr.cz)

 

OP PPR

Název: výzva č. 60 Inovační poptávka veřejného sektoru IV.
Podporované aktivity: společné inovační projekty veřejného a soukromého sektoru
Alokace: cca 250 mil. Kč
Příjemci: Hlavní město Praha, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou, městské části hl. m Prahy, organizace zřízené a založené městskými částmi hl. m. Prahy
Termín ukončení příjmu žádostí: 26.5.2021
Typ výzvy: průběžná
Více: Výzva č. 60 - Inovační poptávka veřejného sektoru IV - penizeproprahu

 

OP PIK

Název: výzva č. II – Poradenství – Poradenské služby pro MSP
Podporované aktivity: Poskytování poradenských služeb pro začínající a rozvojové podniky s cílem přispět k rozvoji podnikatelských aktivit a konkurenceschopnosti MSP
Alokace: 130 mil. Kč
Příjemci: MSP - mimo Prahu
Termín ukončení příjmu žádostí: 30.6.2021
Typ výzvy: průběžná
Více: PORADENSTVÍ – Výzva II – Poradenské služby pro MSP | MPO

 

Horizon Europe

18. března byly zveřejněny první výzvy finančního nástroje EIC Accelerator v rámci programu Horizon Europe, zaměřené cíleně na inovativní malé a střední firmy s globálními ambicemi, které vyvíjejí atraktivní produkt, proces, službu nebo podnikatelský model.

 

Další ohlášené výzvy

Kromě otevřených výzev popsaných výše byla ohlášena celá řada dalších výzev, a to zejména v programech OP PIK, React EU (IROP – PO6), TA ČR a Horizone Europe. Jedná se zejména o:
OP PIK
Potenciál: výzva č. VIII - Potenciál
Aplikace: výzva č. IX
Inovace: výzva č. IX – Inovační projekt
ICT a sdílené služby: výzva č. V
Podrobnosti viz OP PIK, React EU a TA ČR ohlásily nové výzvy | INNOVATION LEADERSHIP AGENCY (ila.cz)

 

React EU (IROP – PO6)

Výzva č. 96 - INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM – POLICIE ČR A HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČR
Výzva č. 97 - INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM – ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY KRAJŮ
výzva č. 98 - ROZVOJ, MODERNIZACE A POSÍLENÍ ODOLNOSTI PÁTEŘNÍ SÍTĚ POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍ PÉČE S OHLEDEM NA POTENCIÁLNÍ HROZBY
Výzva č. 99 - ROZVOJ A ZVÝŠENÍ ODOLNOSTI POSKYTOVATELŮ PÉČE O ZVLÁŠŤ OHROŽENÉ PACIENTY
Výzva č. 100 - ZVÝŠENÍ PŘIPRAVENOSTI SUBJEKTŮ ZAPOJENÝCH DO ŘEŠENÍ HROZEB
Podrobnosti viz OP PIK, React EU a TA ČR ohlásily nové výzvy | INNOVATION LEADERSHIP AGENCY (ila.cz)

 

TA ČR

Program Prostředí pro život, V. veřejná soutěž
Podrobnosti viz OP PIK, React EU a TA ČR ohlásily nové výzvy | INNOVATION LEADERSHIP AGENCY (ila.cz).

 

Horizon Europe

18. března byly zveřejněny první výzvy finančního nástroje EIC Accelerator v rámci programu Horizon Europe, zaměřené cíleně na inovativní malé a střední firmy s globálními ambicemi, které vyvíjejí atraktivní produkt, proces, službu nebo podnikatelský model.

 

Jedna paní povídala…

• MHMP již neplánuje žádné další výzvy OP PPR, zbývající peníze budou alokovány na navýšení poslední otevřené výzvy č. 60 – Inovační partnerství. Předpokládá se navýšení alokace až na 700 mil. Kč.
• MPO již neplánuje žádné další výzvy OP PIK. Příprava OP TAK na MPO je značně zpožděná, první výzvy lze očekávat na počátku roku 2022. V jednání jsou tzv. přechodové výzvy OP PIK/OP TAK.
• Příprava OP JAK na MŠMT je značně zpožděná, MŠMT – patrně také v důsledku soustředění veškeré pozornosti na řešení otázek vzdělávání v průběhu kovidové pandemie - nepokročilo příliš za úroveň zpracování základních dokumentů. Pokud práce na přípravě tohoto programu výrazně nezrychlí - čemuž zatím bohužel nic nenasvědčuje – nelze očekávat první výzvy dříve, než v roce 2022.
• Národní plán obnovy – měl by být schválen Vládou ČR v nejbližší době. Vyhlášení některých výzev z Next Generation EU (ReactEU) se připravuje na druhou polovinu dubna, hlavní výzvy NPO by však měly být vyhlášeny až na přelomu 2021 a 2022.

 

NAŠE NOVÉ PRODUKTY

Krizový management projektů financovaných z veřejných zdrojů

Konec jednoho programovacího období EU, zdržení rozjezdu nového období (2021-2027) způsobené koronavirovou krizí, a paralelně rozběh Fondu obnovy (Next Generation EU Fund) přinášejí smrtící koktail, který významně problematizuje orientaci v dotační problematice a komplikuje efektivní pohyb v dotačním prostoru. Ne všechny instituce a pracoviště jsou schopny se s touto situací vyrovnat a realizovat své projekty dotované z veřejných zdrojů v potřebné kvalitě, vytyčených časových termínech a ve stanoveném právním rámci. Výsledkem je vznik krizových situací, které příjemci dotace přerůstají přes hlavu. Na pomoc těmto klientům nabízí ILA nový produkt „Krizový management projektů financovaných z veřejných zdrojů“ zaměřený zejména na projekty financované z ESIF, které se dostaly do problémů. Tento produkt spočívá zejména v
• analýze stavu projektu z hlediska povinností vůči ŘO a jeho příčin,
• doporučení potřebných korekčních opatření,
• monitorování jejich realizace,
• zpracování podkladů vyžadovaných řídícím orgánem (ZoR, ŽoP, ZZoR),
• operativní komunikaci s Řídícím orgánem a facilitaci komunikace projektových manažerů a vedení příjemce dotace s ním.

 

Screening a triáž dotačních programů a výzev

Pokud chete získat dotaci pro realizaci svého projektu, není problém opatřit si informaci o dotačních titulech – portály jako Anlupa (www.anlupa.cz) nebo DotaceEU (www.dotaceeu.cz) přináší těchto informací dost a dost. Problémem je však vyhodnocení (triáž), které z dotačních programů a výzev jevících se jako vhodné, se skutečně hodí pro daného konkrétního žadatele. Pro toto rozhodnutí je nutno zvážit celou řadu parametrů za situace, kdy se nejen jednotlivé dotační programy, ale i jednotlové výzvy v tomtéž dotačním programu výzrazně liší, a každý žadatel se nachází v jiné situaci a má jiné potřeby a požadavky. Popsaný problém je natolik složitý, že přesahuje velmi často možnosti velikostně nebo kapitálově menších firem, které si nemohou dovolit platit projektové oddělení disponující nezbytnými experty. Výsledkem prvního vstupu takových firem do dotačního prostoru proto často bývá zmatek, rozčarování a frustrace.
Právě pro tyto klienty připravujeme a testujeme v ILA nový produkt Screening a triáž dotačních programů a výzev, který je právě ve fázi pilotního ladění. Jeho náplní je:
• vymezení oblastí zájmu klienta,
• vymezení zásadních parametrů a omezujících podmínek klienta,
• stanovení strategie screeningu a triáže, zejména dotačních programů, které budou sledovány,
• vlastní screening dotačních programů a triáž výzev v souladu se zvolenou strategií,
• zpracování pravidelných doporučení pro klienta na které dotační výzvy se má zaměřit.

 

Přihlášení k odběru ILA newsletteruOchrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?

Otázky? Jsme tu pro vás. Ozvěte se.