Webináře

ILA NEWS č. 1/2018

ILA NEWS 2018 stáhnete v pdf zde.

DOTAČNÍ AKTIVITY

Aktuální výzvy
Podzimní čas bývá tradičně ve znamení vyhlašování většího množství výzev a jaké jsou podle nás trendy na sezónu podzim/zima 2018:
Celoživotní vzdělávání na vysokých školách, OP VVV
Podporované aktivity: Zkvalitnění podmínek pro celoživotní vzdělávání - zvyšování pedagogických, jazykových a dalších kompetencí pracovníků vysokých škol ve vztahu k celoživotnímu vzdělávání, zkvalitnění materiálních podmínek programů celoživotního vzdělávání, podpora rozvoje prostředí na úrovni instituce.
Příjem žádostí: 17. 9. 2018 – 14. 12. 2018
Alokace: 100 mil. Kč
Příjemci: Vysoké školy
Typ výzvy: kolová

Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II, OP VVV
Podporované aktivity: Rozvoj kapacit a znalostí v oblasti strategického řízení VO, rozvoj lidských zdrojů VO, rozvoj kapacit v oblasti transferu technologií, rozvoj vnitřního hodnocení VO, mezinárodní spolupráce a internacionalizace, popularizace VaV, podpora implementace strategie open access.
Plánovaný příjem žádostí: říjen 2018 – únor 2019
Alokace: 1 100 mil. Kč
Příjemci: Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Sdělení Komise (EU) Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01)
Typ výzvy: kolová

Implementace strategie digitálního vzdělávání, OP VVV
Podporované aktivity: Podpora vzniku digitálních vzdělávacích zdrojů. Propojování formálního a neformálního vzdělávání ve spolupráci s kulturními/paměťovými institucemi, science centry a ekocentry. Podpora vzdělávání učitelů v digitální gramotnosti a informatickém myšlení. Šíření příkladů dobré praxe škol.
Plánovaný příjem žádostí: říjen 2018 – únor 2019
Alokace: 500 mil. Kč
Příjemci: Školy a školská zařízení, VŠ, OOS, PO OSS, územní samosprávné celky a jejich PO, dobrovolné svazky obcí, NNO
Typ výzvy: kolová

ESF výzva pro VŠ II, OP VVV
Podporované aktivity: Zkvalitnění vzdělávací činnosti VŠ, posílení internacionalizace, modernizace vzdělávací činnosti (moderní výukové trendy), zvyšování kvalifikace akademických pracovníků VŠ, studijní programy zaměřené na praxi, stáže studentů, podpora studentů se specifickými potřebami, zlepšení dostupnosti poradenských a asistenčních služeb, rozvoj vazeb mezi VŠ a absolventy, zvýšení zájmu o studium na VŠ.
Plánovaný příjem žádostí: listopad 2018 – únor 2019
Alokace: 1 000 mil. Kč
Příjemci: Vysoké školy
Typ výzvy: kolová

ERDF výzva pro VŠ II, OP VVV
Podporované aktivity: Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury, zpřístupnění VŠ znevýhodněným skupinám, informační zdroje pro výuku.
Plánovaný příjem žádostí: listopad 2018 – únor 2019
Alokace: 1 500 mil. Kč
Příjemci: Vysoké školy
Typ výzvy: kolová

Výzkumné infrastruktury II, OP VVV
Podporované aktivity: Modernizace či upgrade infrastruktury včetně dodávek částí výzkumných infrastruktur či výzkumných zařízení do výzkumných infrastruktur do zahraničí - materiálně a technicky modernizovat výzkumné infrastruktury.
Plánovaný příjem žádostí: listopad/prosinec 2018 – květen 2019
Alokace: 1 900 mil. Kč
Příjemci: Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu VaVaI, které jsou hostitelskou nebo partnerskou institucí výzkumné infrastruktury schválenou k účelově podpoře velkých výzkumných infrastruktur na léta 2020-2022.
Typ výzvy: kolová

Pokud máte projektový záměr, který by odpovídal uvedeným projektovým aktivitám, či máte jiné rozvojové plány, obraťte se na naši specialistku Ing. Lucii Mužíkovou, lucie.muzikova@ila.cz


TRANSFER ZNALOSTÍ A TECHNOLOGIÍ
Semináře na půdě akademických institucí
V průběhu zimního semestru budeme pořádat na fakultách vysokých škol semináře k tématům:
Jak zajistit potřebné financování pro vědu, výzkum a vývoj realizované na akademických pracovištích v následujících letech, kdy na základě dostupných informací reálně hrozí propad veřejných výdajů na VaV.
Aktuálních trendů ve změnách strategií akademických institucí.
Hledání aktuálních finančních zdrojů na rozvojové aktivity – Horizon 2020, TA ČR, ESIF.
Příprava na Horizon Europe, zejména s ohledem na vytváření konsorcií schopných konkurovat na evrospké úrovni.

Jednotlivé bloky jsme schopni plně přizpůsobit potřebám organizace, pokud budete mít zájem, abychom se v letním semestru objevili i ve Vaší instituci, obraťte se, prosím, na ila@ila.cz.


Innovation Processor
Jedním ze závažných problémů snižujících efektivitu i úspěšnost transferu znalostí a technologií mezi akademickou a komerční sférou v ČR je problematické posuzování potenciálu komerční aplikovatelnosti výsledků VaV (tzv. „triage“), kdy kanceláře pro transfer znalostí a technologií i oddělení komerčních firem využívajících výsledků výzkumu a vývoje, každodenně složitě posuzují, který z výstupů vědeckého výzkumu a vývoje má potenciál praktického použití, jakým způsobem a na jakém časovém horizontu.Na trhu jsou k dispozici řešení poskytovaná zahraničními subjekty, tyto analýzy jsou ale mimo finanční možnosti drtivé většiny tuzemských organizací.
Z toho důvodu se RNDr. Ivan Dvořák, CSc. rozhodl tuto situaci změnit a pomoci tak efektivnímu rozhodování ve VaV. Výsledkem jeho úspěšného snažení je vytvoření webového nástroje InnovationProcessor, který reflektuje specifika tuzemského VaV a hlavně bude cenově dostupným. Momentálně se nástroj nachází ve fázi testování vybranými partnery. Předpokládaný termín komerčního spuštění je první polovina roku 2019, o tomto datu Vás bude s předstihem informovat v některém z následujících newsletterů.
Význam Competitive Technical Intelligence pro vědu a výzkum
Naše společnost by Vám ráda představila concept odborného semináře Competitive Technical Intelligence, který je realizován naším externím spolupracovníkem PhDr. Janem Černým, který je specialistou na vyhledávání informací na sekundárních zdrojích. Tento odborný seminář Vás seznámí s plánováním a vytěžováním informačních zdrojů v různých úrovních webu, přičemž daná problematika nachází okamžitou využitelnost v praxi. Jedná se o interaktivní formu, v které se řeší reálné podnikové informační potřeby. Podstatné je vidět data, informace a znalosti v souvislostech.
Zpravodajské metody pro oblast výzkumu a vývoje se řadí mezi velmi účinné nástroje zejména s ohledem na soudobé hyperkonkurenční a turbulentní tržní prostředí. Dokáží eliminovat možná vzniknuvší rizika (např. právní spory v rámci patentové aktivity), nebo odhalit příležitosti. V základu je nutné vnímat Competitive Intelligence (CI) jako kontinuální proces zahrnující následující fáze tzv. zpravodajského cyklu (viz Obrázek 1).

Podmnožina Competitive Technical Intelligence (CTI) posléze pomáhá organizacím, institucím a subjektům využívat obrovské množství dostupných dat, informací a znalostí k podpoře strategického plánování R & D oddělení, analýze činnosti klíčových subjektů na trhu a etablování systému včasných varování do struktury společnosti.
Ve zpravodajském cyklu se úvodní část vymezuje na schopnost identifikace klíčových zpravodajských témat (např. stav inovační činnosti v oblasti bezpečnostních prvků ve vozidlech), tedy podnikových informačních potřeb. Koncepce těchto otázek a témat není jednoduchou záležitostí a vyžaduje účast odpovědných pracovníků a expertů společnosti, přičemž se jedná o vysoce intelektuální činnost. Ve sběrné fázi lze potom určit nutné vytěžování prostředí jak hlubokého webu, tak samozřejmě i povrchového – byť s ohledem na velmi nekvalitní informační základnu této části webu. Specifickými postupy můžeme dosáhnout na podstatné informace.
Zvolený analytický model se poté vždy přizpůsobuje pojetí klíčového zpravodajského tématu. Je nutné nicméně zmínit, že výstupy vyhodnocující nějaký jev, či situaci na trhu by měly být pro top management, či rozhodující pracovníky v maximálně úsporném formátu v kontextu možnosti vzniku informační zahlcenosti.
Vaše dotazy k semináři Vám rád zodpoví RNDr. Ivan Dvořák, CSc., ivan.dvorak@ila.cz  


SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ
SEMAFOR home
Tým vedený MUDr. Kateřinou Čihařovou vyvinul celosvětové unikátní standardizovanou metodiku s názvem SEMAFOR home (Smart Evaluation Methodology of Accessibility for HOME), jež je objektivním nástrojem pro hodnocení bariér v domácím prostředí osob se zdravotním postižením. Tento nástroj využívaný při provádění domácích návštěv slouží k systematické identifikaci architektonických bariér s ohledem na konkrétní postižení a aktuální potřeby jedince, což je základním předpokladem optimalizace domácího prostředí OZP. Tato metodika byla za velkého ohlasu představena na světovém kongresu ergoterapeutů v Kapském městě, což je nejvýznamnější světová akce v oblasti ergoterapie.

Bližší informace o možnostech využití tohoto nástroje Vám ráda poskytne MUDr. Kateřina Čihařová, katerina.ciharova@ila.cz  

Domus Vitae
Od letošního léta je v plném provozu komunitní centrum Domus Vitae, které slouží jako prostor pro setkávání osob nad 50 let a k rozvoji jejich dovedností prostřednictvím pestrských kurzů v oblastech jak duševních, tak fyzických.
Součástí komunitního centra je rovněž kavárna a plně vybavená řemeslná dílna, to vše v jedinečném prostředí parku Stromovka. Pokud Vás toto centrum zaujalo a rádi byste se dozvěděli podrobnosti o jeho aktivitách a možnostech spolupráce, neváhejte se obrátit na jeho ředitelku
paní Ing. Terezu Kulhánkovou, tereza.kulhankova@domusvitae.cz.

news 01-01 news 01-02 news 01-03 news 01-04 news 01-05
Přílohy ke stažení

Přihlášení k odběru ILA newsletteruOchrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?

Otázky? Jsme tu pro vás. Ozvěte se.