Aktuality

Aktuální možnosti získání dotací pro obce

V současní době je otevřeno několik výzev, ze kterých je možno čerpat dotační peníze např. na místní komunikace, na dopravní a sportovní infrastrukturu, na přestavbu veřejných budov či na vybudování cyklostezek. Termín pro podání žádosti je u některých výzev v listopadu či prosinci, u jiných po Novém roce. Nabízíme bezplatnou konsultaci vašeho projektového záměru pokud máte zájem o podání žádosti do některé z uvedených výzev.

MMR

(https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu-2022)

 

 1. Podpora obnovy a rozvoje venkova (do 3 000 obyvatel),

Ukončení příjmu žádosti: 17.12.2021, ve 12:00 hodin

Oprávněným žadatelem podprogramu může být obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 01. 01. roku vyhlášení výzvy). Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument

Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj obcí do 3000 obyvatel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen dynamický avyvážený rozvoj obcí v ČR. Nastavení podprogramu předpokládá participaci místních obyvatel, sdružení a občanských spolků při obnově a rozvoji obcí v souladu s místními tradicemi.

Členění podprogramu na dotační tituly:

1a) Podpora obnovy místních komunikací (dotace 70% uznatelných nákladů, dolní limit dotace činí 500tis. Kč. Horní limit dotace činí 5 mil. Kč)

                  Podporovány budou akce zamřené na:

 • všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy;
 • místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), včetně těchto objektů;
 • napojení místní komunikace na příslušnou pozemní komunikaci; je-li tato v majetku obce

1b) Podpora obnovy sportovní infrastruktury (dotace 70% uznatelných nákladů, dolní limit dotace činí 500tis. Kč. Horní limit dotace činí 5 mil. Kč)

               Podporovány budou akce zamřené na:

 • na obnovu školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy,
 • na obnovu školních tělocvičen.

1c) Podpory obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury (dotace 70% uznatelných nákladů, dolní limit dotace činí 200tis. Kč. Horní limit dotace činí 1 mil. Kč)

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu:

 •  propustků
 •  mostů a lávek přes místní vodoteče a terénní nerovnosti
 • parkovacích a odstavných ploch s vazbou na občanskou vybavenost obcí
 • zastávek linkové osobní dopravy a hromadné veřejné dopravy

1d) Rekonstrukce a přestavba veřejných budov (dotace 70% uznatelných nákladů, dolní limit dotace činí 500tis. Kč. Horní limit dotace činí 10 mil. Kč)

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu veřejných budov, jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu. Jedná se o:

 • Kulturní domy
 • Obecní domy
 • Multifunkční domy
 • Školní budovy (cílem projektu není navýšit kapacitu) apod.

1e) Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku (dotace 70% uznatelných nákladů, dolní limit dotace činí 500tis. Kč. Horní limit dotace činí 10 mil. Kč)

Budou podporovány akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž provoz je hrazen z obecního rozpočtu, jejich užívání není zpoplatněno a jsou veřejně přístupné. Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti.

 • obnovu nebo vybudování veřejných hřišť a sportovišť, dětských dopravních hřišť,
 • obnovu obecních koupališť lokálního charakteru,
 • obnovu nebo vybudování naučných/zážitkových stezek (vyjma cyklostezek),
 • obnovu nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (vnitřní a vnější prostory pro setkávání, komunitní a spolkovou činnost).

1. Podpora obnovy a rozvoje venkova ( 3001-10 000 obyvatel),

Ukončení příjmu žádosti: 17.12.2021, ve 12:00 hodin

Výše alokace pro tuto výzvu je 700 000 000 Kč.

Oprávněný žadatel o dotaci je obec, která má 3 001 – 10 000 obyvatel, včetně (k datu 01. 01. roku vyhlášení výzvy), na jejímž katastru je zřízena základní škola. Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument. Strategický rozvojový dokument musí být platný k datu podání žádosti o dotaci a současně po dobu realizace akce.

Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj středně velkých obcí, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR. Nastavení podprogramu předpokládá zapojení místních obyvatel, sdružení a občanských spolků při obnově a rozvoji obcí. Budou podporovány akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž provoz je hrazen z obecního rozpočtu, jejich užívání není zpoplatněno a jsou veřejně přístupné. Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti.

2a) Podpora obnovy místních komunikací dotace 70% uznatelných nákladů, dolní limit dotace činí 500tis. Kč. Horní limit dotace činí 10 mil. Kč)

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu místních komunikací a jejich součástí dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně na:

 • všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy;
 • místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), včetně těchto objektů;
 • dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace:
 •  obnovu kanalizace, včetně úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace),
 • obnovu propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrných, zárubních, obkladních a parapetních zdí, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů.

2b) Podpora obnovy sportovní infrastruktury dotace 70% uznatelných nákladů, dolní limit dotace činí 500tis. Kč. Horní limit dotace činí 5 mil. Kč)

Podporovány budou akce zaměřené na:

 • školní hřiště (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné
 • výchovy,
  b) školní tělocvičnu, která slouží pro hodiny tělesné výchovy.

2c) Rekonstrukce a přestavba veřejných budov dotace 70% uznatelných nákladů, dolní limit dotace činí 500tis. Kč. Horní limit dotace činí 20 mil. Kč)

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu (rekonstrukce, modernizace, přestavba, přístavba) veřejných budov, které jsou využívané a jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu. Jedná se o:

 • kulturní domy,
 • budovy se sídlem obecních úřadů (může být i komplex budov / areál),
 • knihovny,
 • školní budovy určené pro výuku mateřské školy, základní školy (cílem projektu není navýšit kapacitu), včetně prostor pro družinu a školní kuchyň i jídelnu,
 • multifunkční domy (zahrnující využití uvedené v předchozích bodech a. až d.

 

SFDI

https://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/

 1.      Zvyšování bezpečnosti, bezbariérové úpravy chodníků

Ukončení příjmu žádostí:                             11.2.2022

Výše dotace:                                                  85%

Maximální výše dotace:                               20 000 000 Kč

Minimální výše dotace:                                    300 000 Kč

Státní rozpočet financuje až 85 % z celkových způsobilých výdajů (CZV). Vlastní zdroje žadatele jsou tím pádem 15 % z CZV.

Dotační výzva má za cíl zvýšení bezpečnosti v dopravní infrastruktuře a zpřístupnit veřejnou dopravní infrastrukturu osobám s omezenou schopností pohybu.

Oprávněný žadatel

 • Obec
 • Město
 • Organizační složka státu

Podporované aktivity

 • Výstavba, rekonstrukce nebo úpravy chodníků
 • Výstavba, rekonstrukce nebo bezbariérové úpravy nástupišť MHD
 • Výstavba, rekonstrukce nebo stavební úpravy vlastních autobusových zálivů
 • Výstavba, rekonstrukce nebo úpravy přechodů pro chodce
 • Výstavba, rekonstrukce nebo úpravy míst pro přecházení - lávky, nadchody, podchody atp.
 • Výstavba, rekonstrukce nebo úpravy osvětlení komunikací a bezpečnostních prvků pro chodce
 • Úpravy vjezdu do obce - zpomalovací prvky a měřiče rychlostí

 

 1. 2.      Cyklostezky, cyklopruhy

Ukončení příjmu žádostí:                             25.2.2022

Výše dotace:                                                   85%

Maximální výše dotace:                               20 000 000 Kč

Minimální výše dotace:                      300 000 Kč

Státní rozpočet financuje až 85 % z celkových způsobilých výdajů (CZV). Vlastní zdroje žadatele jsou tím pádem 15 % z CZV.

 

Dotační výzva má za cíl výstavby a opravy cyklistických stezek, cyklistických pruhů a všech připojených částí k nim - cílem realizace akcí je zvýšení bezpečnosti účastníků cyklistické dopravy.

Oprávněný žadatel

 • Obce, vlastnící cyklistické stezky
 • Organizační složky obcí
 • Příspěvkové organizace zřízené obcemi
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Kraj jako vlastník budované cyklistické stezky nebo jako osoba provádějící výstavbu cyklistické stezky nebo jako vlastník silnice, na které se zřizuje cyklistický pruh
 • Příspěvková organizace správa a údržba silnic zřízená krajem

Uznatelné náklady

 • Výstavba cyklistické stezky
 • Výstavba nebo rekonstrukce sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty, nebo přejezdů pro cyklisty přimknutých k přechodu pro chodce
 • Osvětlení sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty, nebo přejezdů pro cyklisty přimknutých k přechodu pro chodce
 • Oprava cyklistické stezky
 • Zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích nebo na silnicích II. nebo III. třídy

 

Národní sportovní agentura

https://agenturasport.cz/wp-content/uploads/2020/12/Priloha-29.3.-Standardy-a-parametry-Vyzvy-14_2020_ve-zneni-dodatku-1.pdf

 

 1. 1.      Standardizovaná infrastruktura

 

Ukončení příjmu žádostí:                             30.6.2022

Výše dotace:                                                   70%

Maximální výše dotace:                               20 000 000 Kč

Minimální výše dotace:                                    300 000 Kč

Státní rozpočet financuje až 70 % z celkových způsobilých výdajů (CZV). Vlastní zdroje žadatele jsou tím pádem 30 % z CZV.

Limity dotace pro jednotlivé typy sportovních zařízení uvedených činí:

a)  pro výstavbu tréninkové sportovní haly: max. 60 mil. Kč

b)  pro výstavbu tréninkového zimního stadionu: max. 60 mil. Kč

c)  pro výstavbu plaveckého bazénu 25 m: max. 90 mil. Kč.

Výzva je zaměřena na cílený rozvoj sportovní infrastruktury v České republice prostřednictvím realizace vybraných typů akcí uvedených dále ve Výzvě. Výsledkem realizace akce musí být sportovní zařízení, které je způsobilé k provozování sportu, pro který je určeno, a které bude po dobu udržitelnosti k provozování sportu skutečně využíváno.

Výzva je v souladu s dokumentací programu určena výhradně pro novou výstavbu vybraných typů sportovních zařízení splňujících závazné standardy a parametry stanovené správcem programu, a to:

 • tréninková sportovní hala určená pro halové míčové sporty,
 • tréninkový zimní stadión,
 • plavecký bazén 25 m.

 

Přihlášení k odběru ILA newsletteruOchrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?

Otázky? Jsme tu pro vás. Ozvěte se.