O nás

Více jak 20 let zkušeností v oboru

WE KNOW HOW

Jsme poradenská společnost působící v oblasti vědeckého podnikání. Vytváříme, plánujeme a koordinujeme projekty založené na výsledcích vědeckého výzkumu a vývoje. Zajišťujeme jejich financování zpracováváním projektových žádostí do národních i evropských dotačních programů.


ILA vydává newsletter

V tomto měsíci vychází debutové číslo ILA News, ve kterém Vás budeme na čtvrtletní bází informovat o novinkách z prostředí dotací, inovací a sociálních témat, kterými se u nás zabýváme.

Náš tým


RNDr. Ivan Dvořák, CSc.

RNDr. Ivan Dvořák, CSc.

partner
RNDr. Ivan Dvořák, CSc.

RNDr. Ivan Dvořák, CSc.

partner
M: +420 608 702 223

Vystudoval biofyziku na MFF UK (1973) a teorii informace a řízení na FEL ČVUT, titul RNDr. získal v roce 1976. Hodnost CSc. za práci z oblasti matematického modelování složitých biologických systémů získal v roce 1981 na Ústavu experimentální botaniky ČSAV. V roce 2006 absolvoval postgraduální studium  znalostního managementu na Open University a získal titul PGCertKT(Open).

Do roku 1985 působil  ve Středisku biomatematiky ČSAV a od roku 1986 ve Výzkumném ústavu psychiatrickém (později Psychiatrické centrum Praha), kde od roku 1989 byl jeho  vědeckým tajemníkem. V letech 1990 – 1991 byl zástupcem Světové zdravotnické organizace (WHO) na MZ ČR a v letech 1992 -1994 výkonným ředitelem Software602. Od roku 1995 do 2000 působil  v ČSOB jako vedoucí Oddělení investičních projektů a restrukturalizací a později Oddělení rizikového a rozvojového financování. V letech 2001 – 2004 působil v Divizi speciálních obchodů KB, ke konci jako ředitel Odboru restrukturalizací. V letech 2001- 2002 byl členem poradní komise Rady České televize.

V roce 2005 byl spoluzakladatelem občanského sdružení Societas Rudolphina, zaměřeného na budování znalostní společnosti, a do roku 2011 byl jeho předsedou. Dlouhou dobu působil též jako předseda správní rady Nadace VIA. V roce 2008 se podílel na založení sdružení Association of Knowledge Transfer Organizations and Professionals (AKTOP) a od roku 2009 do roku 2013 byl jeho předsedou.  V létech 2011 – 2013 byl členem Představenstva ProTon Europe – panevropské asociace zaměřené na podporu přenosu znalostí a technologií. Od června 2015 je členem Správní rady společnosti Domus vitae, z.ú.

Od roku 1994 je spolumajitelem a v současné době jednatelem ILA, s.r.o, kde se zabývá zejména projekty souvisejícími se znalostním managementem, transferem znalostí a technologií a vzděláváním v inovačním managementu. Je poradcem Centra pro přenos poznatků a technologií University Karlovy v Praze.

Je členem několika poradních komisí a výborů na různých úrovních. V letech 2012 – 2013 působil jako člen poradní komise „Expert Group on Open Innovation and Knowledge Transfer“ zřízené Evropskou komisí (DG Research and Innovations) pro doporučení opatření pro zvýšení efektivity praktického využití výsledků výzkumu a vývoje v EU ve světle paradigmatu Otevřených inovací. Od roku 2013 do roku 2014 byl členem Knowledge Transfer Stakeholders Forum zřízeného v rámci studie “Support to the development and implementation of Innovation Union commitment 21 on knowledge transfer” (IU21KT Study) zpracovávané rovněž pro EK. Od dubna 2014 je členem Pražské Inovační Rady (PIR) zřízené primátorem hl.m. Prahy jako jeho poradní orgán pro oblast inovací a spolupráce akademických pracovišť a komerční sféry v Praze. Je jedním ze zakladatelů evropské společnosti EuKTS aisbl zaměřené na certifikaci vzdělávacích institucí v oblasti KTT a hodnotitelem projektů programu Horizon2020 pro oblast sociálních inovací. Od roku 2015 je náhradníkem Monitorovacího výboru Operačního programu Praha pól-růstu ČR a členem jeho plánovacího výboru pro PO 1. Je hodnotitelem projektů podávaných do programu OP VVV.

Je autorem více než 100 vědeckých publikací, spoluautor čtyř odborných knih a množství přednášek a textů z oblasti biomatematiky, biotermodynamiky, matematického modelování komplexních systémů, transferu znalostí a technologií a inovačního managementu. V současné době přednáší příležitostně transfer znalostí a technologií a inovační management na několika českých vysokých školách a pravidelně na MCI University v Innsbrucku a Univerzitě Karlově v Praze. Je ženatý a má dvě dospělé dcery.

MUDr. Kateřina Čihařová

MUDr. Kateřina Čihařová

partner
MUDr. Kateřina Čihařová

MUDr. Kateřina Čihařová

partner
M: +420 724 007 879

Jako absolventka pediatrické fakulty Univerzity Karlovy pracovala nejprve v okresní nemocnici a poté na 1. Dětské klinice Fakultní nemocnice v Motole. Po roce 1989 odešla na Ministerstvo zdravotnictví, kde působila do mateřské dovolené v roce 1996 jako ředitelka Odboru mezinárodní spolupráce. Mezinárodní vztahy řešila i pro Českou lékařskou komoru.
V roce 2000 založila a do roku 2004 úspěšně vedla soukromé ambulantní zdravotnické zařízení Mediscan s více než 40 zaměstnanci. V roce 2005 se stala členkou občanského sdružení Societas Rudolphina, kde působila jako konsultant. Od roku 2008 jsou všechny její aktivity spojeny se společností ILA. V létech 2007-12 byla předsedkyní Správní rady Sue Ryder International CZ, o.p.s. V roce 2012 byla ředitelkou nestátního zdravotnického zařízení MC Anděl, s.r.o. spoluvlastněného společností ILA, jejíž podíl byl v březnu 2013 úspěšně prodán. V lednu 2013 byla Evropskou komisí jmenována hodnotitelkou v programech FP7 EU a Horizon2020 pro oblasti ICT ve zdravotnictví (eHeatlh) a Zdravého stárnutí (Healthy Aging). Je rovněž hodnotitelkou projektů podávaných do programu OP VVV.
V současné době je předsedkyní Správní rady společnosti Domus vitae, z.ú. provozující Komunitní centrum a sociální podnik s názvem Domeček v pražské Stromovce.
Kateřina je jednatelkou a spolumajitelkou společnosti ILA, s.r.o., kde se zabývá problematikou čerpání dotací, výuky přenosu poznatků a technologií a sociální a zdravotnickou problematikou. Přednáší a píše články do tisku.
Je vdaná, má 3 dcery a 5 vnoučat.

Ing. Lucie Mužíková

Ing. Lucie Mužíková

CEO
Ing. Lucie Mužíková

Ing. Lucie Mužíková

CEO
M: +420 606 358 607

Je absolventkou České zemědělské univerzity v Praze (Provozně ekonomická fakulta).

Od října 2009 doteď působí v ILA, s.r.o., kde zastává pozici CEO a projektové, finanční manažerky.

Lucie se po organizační, projektové a finanční stránce podílela na realizaci projektů z OP VK, OP PPA, OP LZZ či OP PPR (např. “TTM – Transfer znalostí a technologií ve vybraných regionech – aplikace evropského vzdělávacího  modelu “Technology Transfer Manager” s reg. č. CZ.1.07/2.4.00/12.0082, "Transfer znalostí a technologií – rozšíření evropského vzdělávacího modelu TTM na další regiony ČR“ s reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0005, “Propagace přírodovědných oborů prostřednictvím badatelsky orientované výuky a popularizace výzkumu a vývoje“ s reg. č. CZ.1.07/2.3.00/45.0028, “Trojlístek – podpora výuky přírodopisu, fyziky a chemie žáků ve věku 11 až 15 let“ s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/26.0044 , “Metodika pro evaluaci a modifikaci domácího prostředí osob se zdravotním postižením za účelem zvýšení jejich zaměstnatelnosti“ s reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.00330, “NET ZP – Síť péče o osoby se zdravotním postižením“ s reg. č. CZ.1.04/5.1.01/B2.00011 atp.).

V současnosti Lucie vede dotační tým a zabývá se přípravou projektových žádostí (v minulosti zejména OP PA, OP VK, OP VaVpI a OP LZZ, v současnosti zejména OP PPR a OP VVV).

Významnou měrou se podílí na finančním řízení ILA, s.r.o. a strategických otázkách společnosti.

Ing. Ivana Petrová

Ing. Ivana Petrová

projektová manažerka
Ing. Ivana Petrová

Ing. Ivana Petrová

projektová manažerka
M: +420 720 173 338

Je absolventkou magisterského studia na České zemědělské univerzitě v Praze, oboru Provoz a ekonomika. V rámci studia se zúčastnila ročního programu Erasmus Sokrates na TEI of Crete (Technological Educational Institution), se specializací ekonomika a řečtina, letní školy na Institutu Technologie Del v Indonésii a letní školy Kalinga Institute of Industrial Technology v Indii. Po dobu studia na magisterském programu se také věnovala studiu učitelství odborných předmětů na téže univerzitě. V letech 2011 až 2013 měla na starosti provozně-ekonomický úsek ve společnosti Ski a Bike Centru Radotín s.r.o. V květnu 2012 se připojila k týmu společnosti ILA, s.r.o., kde působila na pozici odborné administrativní asistentky projektu “NET ZP – Síť péče o osoby se zdravotním postižením“ s reg. č. CZ.1.04/5.1.01/B2.00011.

Od listopadu 2014 působila také jako věcná manažerka aktivit projektu „Propagace přírodovědných oborů prostřednictvím badatelsky orientované výuky a popularizace výzkumu a vývoje“ s reg č. CZ.1.07/2.3.00/45.0028, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP VK a státního rozpočtu.

Od roku 2015 se Ivana zabývá převážně přípravou projektových žádostí a  managementem projektů, financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).

Jaroslava Vondrušková

Jaroslava Vondrušková

asistentka
Jaroslava Vondrušková

Jaroslava Vondrušková

asistentka
M: +420 602 182 377

V létech 1998 – 2001 působila jako asistentka produkce v projektu „Praha – evropské město kultury roku 2000“. V roce 2001 – 2004 pracovala jako asistentka pro občanské sdružení Archa – sdružení na podporu svobodné společnosti. Od roku 2005 pracuje pro občanské sdružení (nyní z.s.) Societas  Rudolphina. Jako asistentka se podílela na realizaci projektu TRIANGL – podpora zájmu žáků o přírodovědné obory ve Středočeském kraji, kde byla Societas Rudolphina partnerem. Pro společnost ILA, s.r.o. pracuje od  30. 11. 2012, jako asistentka a dále se jako administrativní asistentka podílela na realizaci projektu DeMo – Vývoj metodiky pro evaluaci a modifikaci domácího prostředí osob se zdravotním postižením za účelem zvýšení jejich zaměstnatelnosti. Od roku 2013 působila v ILA, s.r.o. také jako administrativní asistentka pro projektu Transfer znalostí a technologií – rozšíření evropského vzdělávacího modelu TTM na další regiony ČR, kde je ILA, s.r.o. jedním z partnerů.

Ing. Tereza Kulhánková

Ing. Tereza Kulhánková

ředitelka Domus Vitae, z.ú.
Ing. Tereza Kulhánková

Ing. Tereza Kulhánková

ředitelka Domus Vitae, z.ú.
M: 731 142 109

V roce 2008 absolvovala na ČZU v Praze Provozně ekonomickou fakultu. Ještě za studií působila ve společnosti EuroNet s.r.o., kam následně po získání diplomu nastoupila jako projektová manažerka. V roce 2008 se podílela na zpracování studie proveditelnosti a komerčního potenciálu projektu s názvem ”Mobilní osobní zrakový stimulátor”, která byla zpracována pro Elektrofyziologickou laboratoř Ústavu patologické fyziologie Lékařské fakulty UK v Hradci Králové.

Od roku 2009 nastoupila do společnosti IBM Česká republika na pozici Junior marketing specialist a po půl roce byla povýšena na marketingovou manažerku mající na starosti IBM Services. V průběhu mateřské dovolené působila jako externí konzultant společnosti ILA s.r.o. Od založení  neziskové organizace Domus Vitae, z.ú. v roce 2015 zastává pozici její ředitelky a je hybnou silou všech aktivit v Domečku. 

Bc. Michala Nováková

Bc. Michala Nováková

projektová manažerka
Bc. Michala Nováková

Bc. Michala Nováková

projektová manažerka
M: +420 777 427 342

V roce 2012 absolvovala na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně na fakultě Ekonomiky a managementu, v oboru Veřejná správa a regionální rozvoj.

Od roku 2013 nastoupila na Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, nejdříve na pozici administrativní asistentky, později na pozic projektové manažerky. V uplynulém programovém období 2007 – 2013, v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost se specializovala na řešení nesrovnalostí a konzultace vzniku nezpůsobilých výdajů pro Zprostředkující subjekty globálních grantů. V novém programovém období 2014 – 2020, v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávaní, pracovala na pozici projektové manažerky se specializací na hodnocení a schvalování projektů a kontrolou monitorovacích zpráv.

Od začátku roku 2017 se Michala připojila k týmu ILA, kde se zaměřuje na kompletní zpracování projektových žádostí do OP VVV a OP PPR.

 

Barbora Čihařová

Barbora Čihařová

marketingová specialistka
Barbora Čihařová

Barbora Čihařová

marketingová specialistka
M: + 420 721 730 769

Barbora po vystudování všeobecného gymnázia pokračoval studiem na vysoké škole. Momentálně je ve třetím ročníku na Karlově univerzitě, obor Humanitní studia bez specifického zaměření.

Od roku 2016 pracovala jako baristka ve Wine food marketu a následně přešla do vzdělávací společnosti Eduagroup, kde nejdříve pracovala jako customer care specialist pro Tutor, později pro Top Vision.

Její hlavní zálibou je malování a design, kdy tyto své dovednosti uplatňuje v ILA, kde má na starosti marketing a správu sociálních sítí.

Ing. Jiří Znamenáček

Ing. Jiří Znamenáček

vedoucí manažer KTT projektů
Ing. Jiří Znamenáček

Ing. Jiří Znamenáček

vedoucí manažer KTT projektů
M: +420 724 861 895

Jiří v roce 2009 absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze na Národohospodářské fakultě, v oboru Hospodářská politika.

V témže roce nastoupil na Magistrát hl. m. Prahy na pozici finančního manažera v Operačním programu Praha – konkurenceschopnost. Odtud se přesunul v roce 2011 na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, kde působil jako finanční manažer v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v roce 2014 se stal vedoucím oddělením koordinace zprostředkujících subjektů. V navazujícím operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání byl do roku 2016 vedoucím oddělení administrace ZP Jihočeský, Královehradecký a Plzeňský kraj. Doposud posledním operačním programem, na jehož řízení se podílel, byl Integrovaný regionální operační program, kde vedl oddělení hodnocení projektů organizačních složek státu.

Tyto své zkušenosti s vedením lidí a projektovým řízením uplatňuje od roku 2018 ve společnosti ILA, a to v týmu zaměřeném na transfer znalostí a technologií.

Ve volném čase se věnuje sportu, fotografování, divadlu a cestování.

Ing. Lucie Kudrnová

Ing. Lucie Kudrnová

business developer
Ing. Lucie Kudrnová

Ing. Lucie Kudrnová

business developer
M: + 420 602 117 695

Lucie vystudovala ekonomiku zahraničního obchodu na Obchodní akademii v Jablonci nad Nisou, komerční bankovnictví na Bankovním institutu VŠ Praha a absolvovala manažerský program Open University Praha.

Lucie má za sebou 18 let praxe v posuzování bonity firem z několika bank, 15 let praxe z oblasti obchodu a péče o klienta a 5 let praxe v marketingu a reklamě. Svoji kariéru rozvíjela zvláště v Komerční bance, kde vedla obchodní a marketingové týmy v korporátním segmentu. V segmentovém marketingu měla Lucie možnost se zabývat problematikou startupů, které se od roku 2017 začala věnovat jako nezávislý konzultant rozvoje byznysu a prodeje. Zaměřuje se na technologické a kreativní obory.

V současnosti je externím mentorem startupů v programech Czech Starter a Czech Accelerator agentury Czech Invest, mentorem a expertem v programech Impact First v Impact Hub Praha.

V ILA se podílí na projektu zaměřeném na digitální tvorbu oděvů.

Ing. Aleš Jankech

Ing. Aleš Jankech

projektový manažer
Ing. Aleš Jankech

Ing. Aleš Jankech

projektový manažer
M: +420 777 025 303

Absolvoval na Vysoké škole ekonomické v Praze na Národohospodářské fakultě v oboru „Ekonomika a správa životního prostředí“. Během studia pracoval na Ministerstvu pro místní rozvoj na odboru Přeshraniční regionální spolupráce, kde mimo jiné zpracovával žádosti o dotace ze strukturálních fondů. Baví ho práce s daty, a proto se statistické analýze dat věnoval i v diplomové práci „Analýza vlivu přítomnosti zeleně na cenu nemovitostí“. Po ukončení studia nastoupil na pozici analytika trhu ve společnosti Ekospol a.s., kde setrval do roku 2011.

Další cesta vedla do Kabinetu pro standardizaci o.p.s., kde se jako projektový manažer věnoval správě značky kvality z programu Česká kvalita: „hřiště – sportoviště – tělocvična – OVĚŘENÝ PROVOZ“. Zde pracoval až do roku 2014 a pak se vydal za dalšími zkušenostmi do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kde působil jako rozpočtový referent a zabýval se vykazováním zdravotní péče v nově zaváděném nemocničním informačním systému. Od roku 2019 pracuje ve společnosti ILA, s.r.o., kde se věnuje přípravě projektových žádostí a navazujícím činnostem.

Ve volném čase hraje hudbu a sportuje. Děti nemá, ženatý není, nicméně v tomto ohledu ho čeká brzká, významná a definitivní reorganizace.

Žil Julie Vostalová

Žil Julie Vostalová

módní návrhářka
Žil Julie Vostalová

Žil Julie Vostalová

módní návrhářka
M: + 420 775 646 998

Žil je absolventkou Fakulty humanitních věd Univerzity Karlovy a Amsterdam Fashion Institututu (AMFI), kde vystudovala obor Fashion & Design. V roce 2015 prošla šesti měsíční stáží ve střihačském ateliéru návháře Husseina Chalayana v Londýně.

Tématem její diplomové práce v roce 2016 byla dekonstrukce saka a jeho následná rekonstrukce do podoby no-waste střihu, ze kterého byly různou kombinací vyhotoveny všechny modely z kolekce. Ve finální formě propojila fyzikou kolekci s digitálními návrhy do alternativní formy prezentace a tak poodstoupila od klasického schématu módní přehlídky. Do procesu své tvorby zahrnuje digitální modelování, 3D tisk a  práci s bodyscannerem a úpravu avatarů, nazývá ho PhyGital modus operandi. Tato metoda má zkoumat napětí mezi hmatatelným (fyzickým) světem módy a digitální verzí oděvu, odhalit jejich možnosti a prakticky vystavit proces navrhování větší transparentnosti.

V minulosti spolupracovala se švédským výrobcem snowboardového oblečení Ridestore, pro kterého konstruovala 3D modely zimních bund, dále například s Multiple Identities nebo Live Sweaters. Je součástí týmu The Fabricant.

Svoji práci vystavovala v rámci Amsterdam Fashion Weeku, Dutch Design Weeku v Eidhovenu Avantexu v Paříži a FashionTech Days v Roubaix. Naposledy prezentovala na Designbloku’18 projekt Transformerjacket s kolegyní Helenou Todd zaměřený na upcycling.

V ILA vede tým zaměřený na digitální tvorbu oděvů.

MgA. Helena Todd

MgA. Helena Todd

designérka
MgA. Helena Todd

MgA. Helena Todd

designérka
M: +420 775 305 380

Helena je absolventkou Vysoké uměleckoprůmyslové školy v Praze. Designérka ve své práci představuje různorodé experimentální kombinace materiálů a forem, které na první pohled mohou působit antagonicky, ale jako celek vytváří kompoziční i významové napětí. Různorodé a odlišné textury a povahy všedních materiálů protíná čista linie, která se prolíná její rozmanitou tvorbou. Dialog dvou různorodých tvarů, struktur v kombinaci materiálů, mohou na diváka působit až avantgardně surrealistickým dojmem. Přesto celkové dílo spojuje jemná linka abstraktní krajiny v rozpětí mezi něčím křehkým, měkkým, a zároveň pevným. Neopomenutelnou součástí
jejího pohledu na objekt je jeho funkčnost, která může objektům v kombinaci s dalšími materiály vtisknout až esteticky hravý prvek.

Helena aktivně vystavuje od roku 2014. Účastnila se různých
designových vystav jak v Praze, tak i v Londýně, Miláně či Drážďanech. Jmenovitě Londýnský design week 2014 / Drážďany, MANIFESTO, Uměleckoprůmyslové museum, Pillnitz Palác 2015 / Milánský design week 2016 / Praha, DESIGNBLOK, Diploma selection 2017 / Praha, UPM, OVERPRESSURE, Praha 2018 / Praha, DESIGNBLOK, Transformer Jacket- TJ. 2018. Její práce je zastoupena v Uměleckoprůmyslovém museu v Drážďanech.

V ILA se podílí na projektu zaměřeném na digitální tvorbu oděvů.


Projektů

mil.
Získané
financování
%
Dlouhodobá
úspěšnost
Let
praxe

Historie a současnost ILA


1994

Založení společnosti. Zaměření na poradenství při privatizaci.

2000

Změna zaměření poradenské činnosti.

 • inovační investování
 • zakládání nových technologických společností
 • restrukturalizace problémových MSP (malé nebo střední podniky).

Založení a rozvoj společnosti Central European Data Agency a.s., specializované na pořizování a správu digitálních mapových podkladů České a Slovenské republiky.

2005

Počátek spolupráce s inovativními MSP a s univerzitami.

 • realizace projektu CPPT UK – založení Centra pro přenos poznatků a technologií na Univerzitě Karlově v Praze a rozběh aktivit tohoto Centra.
 • realizace projektu IPUK – Inovační podnikání na Univerzitě Karlově – komplexní strukturovaný vzdělávací program zaměřený na management přenosu znalostí a technologií a na výchovu k inovačnímu podnikání

2008

Počátek mezinárodních spoluprací.

 • zapojení do projektu Cert-TTT-M (financovaného ze 6. RP) zaměřeného na analýzu potřeb vzdělávání v oblasti přenosu znalostí a technologií (KTT) v EU
 • následně zapojení (ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze) do projektu EuKTS (financovaného ze 7. RP) v jehož rámci byl navržen systém akreditace poskytovatelů vzdělávání v oblasti KTT a certifikace jejich absolventů

2010

Růst společnosti a rozšiřování týmu.

 • specializace na oblast vědeckého podnikání (Science Based Business)
 • konsultační činnost v oblasti transferu poznatků a technologií pro ústavy Akademie věd ČR a další vědecko-výzkumné instituce
 • řada vzdělávacích projektů v oblasti KTT realizovaných v různých regionech ČR
 • založení dceřiné společnosti INOSFERA s.r.o.

2012

Rozšíření služeb pro nově vznikající společnosti.

 • založení, rozjezd a následný prodej ambulantního zdravotnického zařízení s názvem Medicínské centrum Anděl
 • zapojení do rozjezdu EuKTS a.i.s.b.l. pan-evropské organizace pro akreditaci vzdělávacích institucí v KTT a certifikaci KTT profesionálů

2014

Rozšíření působení do oblasti sociálních inovací a integrované péče.

 • úspěšné ukončení realizaci projektu „Vývoj metodiky pro evaluaci a modifikaci domácího prostředí osob se zdravotním postižením za účelem zvýšení jejich zaměstnatelnosti“ ( DeMo)
 • navázání spolupráce s novými klíčovými klienty v oblasti dotačního poradenství
 • úspěšné ukončení realizace projektu Net ZP – Síť péče o osoby se zdravotním postižením

2015

Založení Domus Vitae z.ú.

 • nositele neziskových aktivit skupiny s cílem vytvoření centra sociálních inovací

2017

Rozšíření aktivit v oblasti inkubace na akademických pracovištích.

 • uzavření strategického partnerství s univerzitním podnikatelským inkubátorem xPORT VŠE
Otázky? Jsme tu pro vás. Ozvěte se.