INNOVATION LEADERSHIP AGENCY

Reference


NAŠE REFERENCE

Rozšíření a zvýšení kvality a efektivity fungování inkubačních kapacit xPORT VŠE Business Accelerator,

, ,  Více...

Popis reference

Projekt předkládá VŠE Praha. Jeho náplní je rozšíření prostorových kapacit stávajícího business akcelerátoru a inkubátoru xPORT celkem o 1129 m2 a jejich vybavení nábytkem a ICT vedoucí ke zkvalitnění jeho služeb s cílem lepšího uspokojování stávajících a budoucích požadavků na jeho funkci v oblasti podpory vzniku a rozvoje nových firem a transferu znalostí a technologií z akademické do aplikační sféry.

Registrační číslo projektu: CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_026/0000122

Doba realizace projektu: 1.4.2017 – 31.12.2017

Celkové výdaje projektu: 35 249 729,98 Kč

Vybudování excelentního vědeckého týmu na FLD ČZU v Praze a jeho přístrojově-technického zázemí zaměřeného na mitigaci důsledků klimatických změn v lesích (od úrovně genů po úroveň krajiny),

Česká zemědělská univerzita v Praze, OP VVV, 246 mil. Kč Více...

Popis reference

Náplní projektu je vybudování 15-členného týmu vědců a moderní infrastruktury s cílem získat stabilní, mezinárodně konkurenceschopný výzkumný tým. K tomu se využije molekulární biologie a lesnické vědy k ochraně lesů coby pohlcovačů uhlíku. Konkrétně se bude zkoumat interakce kůrovců a jehličnanů za pomocí genomiky, transkriptomiky a proteomiky, spolu s ověřením genetiky a metabolomiky. S cílem zlepšit ochranu lesa se bude pracovat na třech úrovních: gen, strom, krajina. K tomu se využije partnerství se zahraničním strategickým partnerem.

Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000433

Doba realizace projektu: 1.12.2016 – 31.10.2022

Celkové výdaje projektu: 246 016 958,53 Kč

DOMUS VITAE – rozběh aktivit komunitního centra a sociálního podniku,

DOMUS VITAE, z.ú., OP PPR, 6,1 mil. Kč Více...

Popis reference

Náplní projektu je rozjezd aktivit komunitního centra a navazující zahájení činnosti integračního sociálního podniku  zaměřeného na zaměstnávání a sociální začleňování osob z věkové kategorie 50+.
Jedná se o komplementární projekt k DOMUS VITAE – vybavení sociálního podniku (projekt v objemu 1,5 mil. Kč do výzvy 06) žádající o vybavení objektu drážního domku ve Stromovce, který má partner projektu společnost ILA, s.r.o. v nájmu od MHMP.

Registrační číslo projektu: CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000120

Doba realizace projektu: 1.3.2017 – 31.12.2018

Celkové výdaje projektu: 6 117 172, 50 Kč

DOMUS VITAE – vybavení komunitního integračního sociálního podniku,

DOMUS VITAE, z.ú., OP PPR, 1,3 mil. Kč Více...

Popis reference

Jedná se o komplexní projekt cílený na vybudování, uvedení do provozu a následný provoz komunitního integračního sociálního podniku, jehož náplní bude zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce – osob z věkové kategorie 50+.
Celý projektový záměr je rozdělen do tří navazujících etap: V první fázi proběhne rekonstrukce objektu (z již schválených prostředků MHMP), bude navazovat pořízení vybavení podniku (předkládaný projekt) a třetí fází je rozběh a plný provoz centra.

Registrační číslo projektu: CZ.07.3.58/0.0/0.0/15_003/0000091

Doba realizace projektu: 1.1.2017 – 31.12.2018

Celkové výdaje projektu: 1 319 924, 00 Kč

Rozšíření a podpora transferu technologií a znalostí na ČZU realizací aktivit „proof-of-concept“,

Česká zemědělská univerzita v Praze, OP PPR, 26,1 mil. Kč Více...

Popis reference

Projekt předkládá Česká zemědělská univerzita. Jeho náplní je rozšíření a podpora rozvoje transferu technologií a znalostí na ČZU ověřením 13 komercializačních záměrů vygenerovaných různými fakultami ČZU a formulovaných jejím Centrem inovací a transferu technologií. Na základě Studie proveditelnosti provedené v prvním roce projektu bude minimálně 8 z těchto záměrů vyhodnoceno pozitivně a postoupí do druhé fáze – Příprava komercializace s možností jejich dalšího využití městskou samosprávou.

Registrační číslo projektu: CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000111

Doba realizace projektu: 1.1.2017 – 31.12.2018

Celkové výdaje projektu: 26 180 811, 25 Kč

Ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu výsledků výzkumu Univerzity Karlovy,

Univerzita Karlova v Praze, OP PPR, 29,6 mil. Kč Více...

Popis reference

Náplní projektu předkládaného Univerzitou Karlovou v Praze je rozšíření a podpora rozvoje transferu technologií a znalostí na UK ověřením 8 komercializačních konceptů vygenerovaných různými fakultami a formulovaných jejím Centrem pro přenos poznatků a technologií. Na základě Studie proveditelnosti provedené v prvním roce projektu minimálně 5 z těchto konceptů postoupí do druhé fáze – Příprava komercializace napomáhající přípravě prodeje výsledků VaV a jejich dalšího využití městskou samosprávou.

Registrační číslo projektu: CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000108
Doba realizace projektu: 1.1.2017 – 31.12.2018
Celkové výdaje projektu: 29 657 047, 87 Kč

Prověrka portfolia komercializačních konceptů formulovaných inovační agenturou ILA s využitím přístupu otevřených inovací,

ILA, s.r.o., OP PPR, 10 mil. Kč Více...

Popis reference

Náplní projektu je prověření 3 komercializačních konceptů  využívajících poznatků vlastního výzkumu a vývoje ILA formulovaných technikou „Open Innovation Schemes“. V rámci projektu budou realizovány dvě základní fáze:

1. Fáze: „Proof of concept“ = ověření proveditelnosti

2. Fáze: Příprava komercializace

Výstupem první fáze projektu bude zpracování tří Studií proveditelnosti, každé věnované jednomu prověřovanému konceptu. Dle projektové žádosti se plánuje, že dva koncepty budou vyhodnoceny jako vhodné pro komercializaci, a proto budou pokračovat do druhé fáze realizace projektu. Ve druhé fázi bude probíhat příprava komercializace, přičemž je plánováno, že minimálně jeden z konceptů bude komercializován v době udržitelnosti.

Registrační číslo projektu: CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000114
Doba realizace projektu: 1.1.2017 – 31.12.2018
Celkové výdaje projektu: 10 024 152, 59 Kč

Transnational Technology Transfer Manager – Aplikace evropského vzdělávacího modelu na Univerzitě Karlově v Praze,

Univerzta karlova v Praze, OP PA, 7 mil. Kč Více...

Popis reference

Překládaný projekt navazuje na projekt „Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy“a související projekt, jehož výstupem bylo zavedení strukturovaného školení pracovníků a studentů UK v oblasti přenosu znalostí a inovačním podnikání.
Tento nový projekt využívá výstupů získaných v rámci evropského projektu CERT-TTT-M (Certified Transnational Technology Transfer Manager) financovaného ze 6. Rámcového programu a navazujícího projektu EuKTS (European Knowledge Transfer Society), který je financován ze 7. Rámcového programu, a ve kterém je Univerzita Karlova jedním z partnerů. V rámci obou projektů je vytvářen systém celoevropské akreditace a certifikace vzdělávání profesionálů v transferu technologií.

Jedná se o neinvestiční projekt.

Registrační číslo projektu: CZ.2.17/1.1.00/32114
Doba realizace projektu: 1.3.2010 – 31.8.2012
Celkové výdaje projektu: 7022376,29 Kč

Komplexní program Univerzity Karlovy v Praze pro vzdelávání v rízení,

Univerzita Karlova v Praze, OP JPD 3, 13,8 mil. Kč Více...

Popis reference

Projekt si kladl za cíl seznámit co nejširší skupinu posluchačů s rozsáhlou a u nás poměrně málo  známou problematikou přenosu znalostí z oblasti výzkumu do komerční sféry.

Aktuální otázky přednášené kvalifikovanými lektory jak z České republiky, tak ze zahraničí, výukové programy „šité na míru“ pro odlišné cílové skupiny, závěrečný certifikát a možnost stáží v zahraničí pro nejúspěšnější účastníky byly zárukou úspěšnosti projektu, který byl vyhodnocen jako jeden ze sedmi nejlepších výukových kurzů v Evropě. Na základě tohoto hodnocení byli realizátoři projektu přizváni jako reprezentanti Univerzity Karlovy k participaci na tvorbě Evropského curricula v problematice transferu znalostí.

Jedná se o neinvestiční projekt.

Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.2.01.1
Doba realizace projektu: 1.4.2006 – 31.3.2008
Celkové výdaje projektu: 13 842 932 ,- Kč

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy v Praze (CPPT UK),

Univerzita Karlova v Praze, OP JPD 2, 15,6 mil. Kč Více...

Popis reference

Na projekt byla získána dotace ve výši 15,6 mil. Kč ze Strukturálních fondů (konkrétně OP JPD 2). Byla zpracována řada studií a zřízena kancelář pro přenos poznatků a technologií (anglicky Technology Transfer Office – TTO) a rozběhnuty její aktivity. CPPT nabízí akademickým pracovníkům pomoc při komercializaci jejich objevů a vynálezů. ILA s.r.o. byla partnerem v projektu a dosud slouží jako exkluzivní konsultační firma, která na základě smlouvy s Univerzitou Karlovou poskytuje odborné služby CPPT UK. http://www.cppt.cuni.cz

Multifunkční vzdělávací a kulturní centrum Fabrika,

Svitavy, SROP, 149,8 Mil. Kč Více...

Popis reference

Jednalo se o investici více než 140 mil. Kč ze SROP (Sjednocený regionální operační program), která byla vložena do přestavby staré továrny (brown field) hyzdící do té doby centrum města Svitavy. V objektu vzniklo nové multifunkční kulturně-vzdělávací a komunitní centrum s velkým sálem, internetovou kavárnou, knihovnou a řadou dalších prostor sloužících obyvatelům města. http://www.svitavy.cz
Celkové výdaje projektu: 149 810 000,- Kč

Jedná se o investiční projekt.

Centrum inovačního vzdělávání Liblice,

Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., JPD3, 12, 9 mil. Kč Více...

Popis reference

Projekt, který je realizovaný s finanční podporou ESF a České republiky, je určen subjektům, které působí v oblasti výzkumu, vývoje a inovací nebo tuto oblast z titulu své pracovní či politické pozice ovlivňují. Cílem projektu je poskytnout všem zúčastněným potřebné informace o tom, co jsou inovace, jakou roli hrají ve znalostní společnosti a jakým způsobem mohou přispět k rozvoji podnikání. Účastníci projektu se seznámí se základy inovačního podnikání v rozsahu, který jim umožní vystupovat kompetentně ve svých profesionálních rozhodnutích.

Jedná se o investiční projekt.

 

European Knowledge Transfer Society – EuKTS,

Emilia Romagna Region (Itálie), 7. RP EU, 863 tis. EUR Více...

Popis reference

Založení mezinárodní společnosti European Knowledge Transfer Society a vypracování základů Evropského kurikula pro TT .

Doba realizace projektu: 2010 – 2013

Transfer znalostí a technologií ve vybraných regionech – aplikace evropského vzdělávacího modelu „Technology Transfer Manager“ ,

Biologické centrum Akademie věd České republiky, OP VK, 23,3 mil. Kč Více...

Popis reference

Zaměřoval se na vzdělávání akademických pracovníků v problematice přenosu poznatků a technologií do praxe s důrazem na ochranu duševního vlastnictví. Cílem projektu bylo zlepšit uplatnění výsledků vědecké práce na trhu. V rámci projektu bylo vyškoleno 200 vědeckých pracovníků z celé ČR, zkušenosti 4 z nich byly zpracovány formou případových studií, které dále poslouží jako výukový materiál a budou mj. k dispozici pro inspiraci i široké veřejnosti, a to prostřednictvím webové platformy www.inosfera.cz, která vznikla v souvislosti s projektem.

Jedná se o neinvestiční projekt.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/12.0082
Doba realizace projektu: 1.1.2010 – 31.12.2012
Celkové výdaje projektu: 23 342 185,96,- Kč

Postdoci I – Podpora vytváření, rozvoje a mobility kvalitních výzkumně-vývojových týmů na Univerzitě Karlově,

Univerzita Karlova v Praze, OP VpK, 129,9 mil. Kč Více...

Popis reference

Základním cílem projektu je podpora akademických a ostatních pracovníků VŠ, pracovníků vědecko-výzkumných organizací a studentů VŠ prostřednictvím absolventů doktorských studijních programů zapojených do činnosti výzkumných a vývojových týmů na postdoktorandských pozicích s důrazem na internacionalizaci, multidisciplinaritu, intersektorální mobilitu a spolupráci. Projekt je zaměřen na podporu vytváření kvalitních týmů výzkumu a vývoje a jejich dalšího rozvoje prostřednictvím vzniku pracovních pozic pro začínající vědce (držitele titulu PhD nebo jeho ekvivalentu). Projekt výrazně přispívá ke zkvalitnění personálního zabezpečení výzkumu a vývoje včetně zlepšení odborné přípravy a podmínek pracovníků.

Jedná se o neinvestiční projekt.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/30.0022
Doba realizace projektu: 1.1.2012 – 31.12.2014 (příprava projektu od 16. 5.  – 20. 5. 2011)
Celkové výdaje projektu: 129 910 620,- Kč

Transfer znalostí a technologií – rozšíření evropského vzdělávacího modelu TTM na další regiony ČR,

Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni, OP VK, 21,2 mil. Kč Více...

Popis reference

Náplní projeku jsou vzdělávací a školící aktivity vedoucí ke zvýšení vzájemné spolupráce mezi vysokými školami, vědeckovýzkumnými pracovišti a podnikatelským sektorem. Projekt navazuje na projekt IPUK (Inovační podnikání Univerzity Karlovy; JPD3), jehož výstupem bylo zavedení strukturovaného školení v oblasti přenosu znalostí a inovačním podnikání, dále na projekty „Transfer znalostí a technologií ve vybraných regionech…“(CZ.1.07/2.4.00/12.0082) a „Transnational Technology Transfer Manager – Aplikace evropského vzdělávacího modelu na UK v Praze“ (CZ.2.17/1.1.00/32114). Předkládaný projekt je tak logickým rozšířením daného vzdělání na další kraje a součásti univerzity. Projekt využívá výstupů celoevropského projektu CERT-TTT-M (Certified Transnational Technology Transfer Manager financovaného ze 6.RP EU) zaměřeného na vytvoření celoevropského curricula v dané oblasti.

Jedná se o neinvestiční projekt.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0005
Doba realizace projektu: 1.6.2011 – 31.5.2014
Celkové výdaje projektu: 21 157 670,38,- Kč

Podpora Pre-seed aktivit mimo Prahu I,

Univerzita Karlova v Praze, OP VaVpi, 25 mil. Kč Více...

Popis reference

Hlavním cílem projetku pre-seed na UK je zvýšit intenzitu ochrany DV a míru komercializace výsledků VaV na mimopražských pracovištích UK. Ověření komercializačního potenciálu u 6ti aktivit z oblasti Molekulární biologie a biotechnologie představuje specifické cíle projektu.

Jedná se o neinvestiční projekt.

Registrační číslo projektu: CZ.1.05/3.1.00/13.0284
Doba realizace projektu: 1.11.2012 – 30.6.2015 (příprava projektu od 5.10. – 14.10.2011)
Celkové výdaje projektu: 24 979 234, 74 Kč

Postdoci II – Zvýšení kapacity vědecko-výzkumných týmů Univerzity Karlovy prostřednictvím nových pozic pro absolventy doktorandských studií,

Univerzita Karlova v Praze, OP VpK, 148,1 mil. Kč Více...

Popis reference

Projekt navázal na úspěšný předcházející projekt Postdoci I. Jednalo se o výběr a umístění 32 postdoktorandů na 4 různých fakultách UK (mimopražských), výběr jejich mentorů, zaměření a náplně vědecké činnosti a dojednání zahraničních stáží a pracovních pobytů na významných univerzitách a vědecko-výzkumných pracovištích.

Jedná se o neinvestiční projekt.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/30.0061
Doba realizace projektu: 1.7.2012 – 30.6.2015 (příprava projektu od 9. 11. – 25. 11. 2011)
Celkové výdaje projektu: 148 128 891,- Kč

Popularizace výsledků výzkumu a vývoje realizovaných na Univerzitě Karlově,

Univerzita Karlova v Praze, OP VK, 48,9 mil. Kč Více...

Popis reference

Projekt je zaměřen na popularizaci nových výsledků ve vědě a výykumu dosažených na Univerzitě Karlově pro vybrané skupiny zájemců v mimopražských regionech, zejména ze ZŠ, SŠ, VOŠ a VŠ i odborníků z praxe.  Účastní se ho 8 fakult UK: 3 mimopražské a 5 pražských fakult, které již spolupracují se školami a dalšími subjekty mimo území Prahy. Projekt rozšíří a lépe prováže existující popularizační aktivity UK do komplexního systému poskytujícího mimopražským zájemcům ucelený přehled o nejnovějších vědeckých objevech různých oborů. Jeho přínosem bude nárůst počtu žáků, studentů a odborníků v mimopražských regionech, kteří se budou vážně zajímat o vědeckou práci.

Jedná se o neinvestiční projekt.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/35.0034
Doba realizace projektu: 1.7.2012 -30.06.2014
Celkové výdaje projektu: 48 897 866,2,- Kč

Vývoj metodiky pro evaluaci a modifikaci domácího prostředí osob se zdravotním postižením za účelem zvýšení jejich zaměstnatelnosti,

ILA, s.r.o., OP LZZ, 5,5 mil. Kč Více...

Popis reference

Cílem projektu je přenos inovativního řešení běžně využívaného v zahraničí pro zvýšení přístupu občanů se zdravotním postižením k pracovnímu uplatnění. Náplň projektu je koncipována tak, aby zásadním způsobem přispěla k efektivnímu a dlouhodobému řešení otázky zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v České republice. V ČR zatím chybí koncepční model aktivit, na jejichž základě by bylo možné stanovit typ a rozsah nezbytných adaptací a modifikací domácího či pracovního prostředí občanů s vážným zdravotním postižením za účelem odstranění bariér, které tuto skupinu obyvatel izolují mimo jiné od pracovních příležitostí. Projekt navrhuje řešení této problematiky a doplňuje tak současné snahy o zvýšení zaměstnanosti handicapovaných osob.

Jedná se o neinvestiční projekt.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00330
Doba realizace projektu: 1. 12. 2012 – 30. 11. 2015
Celkové výdaje projektu: 4 663 372,24,- Kč

Partnerstvím ke zkvalitnění přípravy lidských zdrojů pro přírodovědné a technické vzdělávání,

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, OP VaVpI, 22,2 mil. Kč Více...

Popis reference

Záměrem projektu je přispět ke zkvalitnění přípravy lidských zdrojů pro oblast přírodovědného a technického vzdělávání. K tomu bude v projektu založeno Metodické centrum podpory počátečního přírodovědného a technického vzdělávání UJEP.

Jedná se o investiční projekt.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/45.0034
Doba realizace projektu: 6.3.2014 – 30.6.2015
Celkové výdaje projektu: 22 196 832,34,- Kč

Podpora pre-seed aktivit UK mimo Prahu II,

Univerzita Karlova v Praze, OP VaVpI, 46, 3 mil. Kč Více...

Popis reference

Projekt navázal na úspěšně probíhající Pre-seed I. Klade si za cíl zvyšovat úroveň ochrany duševního vlastnictví a komercializace výsledků VaV na mimopražských pracovištích Univerzity Karlovy s důrazem na oblast Molekulární biologie a biotechnologie.

Jedná se o neinvestiční projekt.

Registrační číslo projektu: CZ.1.05/3.1.00/14.0299
Doba realizace projektu: 1.1.2014-31.10.2015 (příprava projektu od 8.3. – 20. 3. 2013)
Celkové výdaje projektu: 46 298 101,81,- Kč

Struktura&Dynamika Moderních Materiálů,

Univerzita Karlova v Praze, OP PK, 20 mil. Kč Více...

Popis reference

Cílem projektu je vybudovat špičkově vybavené konkurenceschopné centrum pro výzkum struktury a zejména dynamiky moderních bio- a nanomateriálů a komplexních biologických systémů s transdisciplinárním dosahem a rozsáhlou škálou používaných technik nukleární magnetické rezonance (NMR). Vedle strukturní charakterizace je hlavní důraz kladen na dynamické jevy, pro jejichž studium je NMR i díky své variabilitě nejefektivnější metodou. Nové centrum umožní kvalitnější vědeckou práci odborníkům z několika pracovišť  atematicko-fyzikální fakulty UK, ale i partnerům z Fyzikálního ústavu AV ČR a dalších VaV institucí. Moderní technologie povede též ke zkvalitnění a zatraktivnění podmínek pro výzkumnou činnost studentů Univerzity Karlovy a umožní tak pražskému pracovišti konkurovat nejnovějším výzkumným centrům v ostatních regionech ČR, případně i v zahraničí, což ve svém důsledku může vést ke stabilizaci úrovně vědecko-výzkumné práce s mezioborovým dosahem v Praze a přitáhnout k ní nové talenty.

Jedná se o investiční projekt.

Registrační číslo projektu: CZ.2.16/3.1.00/21566
Doba realizace projektu: 1.7.2014 – 30.9.2015 (příprava projektu od 21.1.2013 – 31.3.2013)
Celkové výdaje projektu: 19 959 680,- Kč

Net ZP – Síť péče o osoby se zdravotním postižením,

ILA, s.r.o., OP LZZ, 5,5 mil. Kč Více...

Popis reference

Cílem projektu je vytvoření tematické sítě spolupracujících pracovišť, která realizovala projekty OP LZZ v oblasti 5.1 Mezinárodní spolupráce. Výstupy těchto projektů jsou umístěny na společném webovém portálu www.netzp.cz, který slouží jak OZP, tak NNO zabývajícím se péčí o tyto osoby. Uživatelsky příjemný rozcestník a on-line poradna zajišťují získání všech potřebných informací z oblasti zaměstnávání a přístupu na trh práce pro OZP. Portál využívá technologie Responsive web design (RWD) zajišťující dostupnost informací z jakéhokoli zařízení s internetovým prohlížečem – např. chytrého telefonu nebo tabletu. Portál je určen pro komunikaci všech osob i organizací zainteresovaných na problematice OZP a je otevřen nejen k diskusím, výměnám názorů, ale i k umísťování dalších relevantních dokumentů.

Jedná se o neinvestiční projekt.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/B2.00011
Doba realizace projektu: 1.9.2013 – 30.6.2015
Celkové výdaje projektu:  5 089 495,36,- Kč

Propagace přírodovědných oborů prostřednictvím badatelsky orientované výuky a popularizace,

Univerzita Karlova v Praze, OP VK, 22,2 mil. Kč Více...

Popis reference

Aktivity projektu směřují k popularizaci vývoje a výzkumu a podpoře systematické propagace přírodovědných oborů. Zapojí vybrané studenty a žáky, kteří aktivně projevují zájem o vědecko-výzkumnou práci. Nabízí specifické vzdělávání pracovníků VaV a pedagogů ZŠ,SŠ i VŠ s důrazem na postupy badatelsky orientované výuky. Projekt využívá inovativních nástrojů komunikace a praktických experimentů, osobních kontaktů v laboratořích během stáží a možnosti si vědu vyzkoušet „na vlastní kůži“.zvýšit počet vážných zájemců o studium přírodních věd, kteří během své budoucí profesní kariéry mohou posílit lokální vědecké inovační prostředí. Projekt tak přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti tržních i akademických subjektů a bude mimo jiné vychovávat budoucí kapacity lidských zdrojů pro regionální vědecká centra.

Jedná se o neinvestiční projekt.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/45.0028
Doba realizace projektu: 3.3.2014 – 30.6.2015
Celkové výdaje projektu: 22 224 235,- Kč

VIA LUCIS,

Univerzita Karlova v Praze, OP VaVpI, 25,7 mil. Kč Více...

Popis reference

Jedná se o projekt financovaný z Operačního programu VaVpI – Oblast podpory 4.1 – Infrastruktura pro výuku na VŠ spojenou s výzkumem.  Projekt představuje logicky provázaný celek aktivit: rekonstrukce knihovny, vybavení knihovny moderní digitalizační a registrační technikou (vybudování Centra digitalizace), vybavení ÚVT potřebným HW i SW pro konverzi tisků a jejich archivaci, rekonstrukce pracoven a učeben, vybavení učeben moderní IC technikou, další navazující úpravy pro zlepšení hygienických i pracovních podmínek. Cílem projektu je modernizace a technologické vybavení knihovny ETF a zřízení Centra digitalizace. Centrum je vybaveno výkonným velkoplošným skenerem pro digitalizaci historických tisků a menším samoobslužným skenerem pro potřeby posluchačů. Centrum slouží i ostatním fakultám univerzity, případně i zájemcům o digitalizaci na komerční bázi.  Knihovna je vybavena informačními kiosky a RFID identifikačním systémem, který zrychluje výpůjční služby a biblioboxem, který umožňuje vracení knih bez přítomnosti obsluhy.

Jedná se o investiční projekt.

Registrační číslo projektu: CZ.1.05/4.1.00/16.0342
Doba realizace projektu: 1.7.2014 -31.12.2015 (příprava projektu od 23.11.2013 – 31.5.2014)
Celkové výdaje projektu: 25 713 979,- Kč

Centrum pokročilého preklinického zobrazování,

Univerzita Karlova v Praze, OP VaVpI, 116,8 mil Kč Více...

Popis reference

Účelem projektu je vytvořit Centrum pokročilého preklinického zobrazování, které bude díky pořízení čtyř špičkových zobrazovacích technologií disponovat unikátní kombinací preklinických zobrazovacích metod. Přístroje budou sdruženy do Centra pokročilého preklinického zobrazování a umístěny do připravených prostor ve vlastnictví Univerzity Karlovy v Praze na adrese U Nemocnice 5, Praha 2. http://www.lf1.cuni.cz/centrum-pokrocileho-preklinickeho-zobrazovani.

Jedná se o investiční projekt.

Registrační číslo projektu: CZ.1.05/4.1.00/16.0338
Doba realizace projektu: 2.9.2014 -31.12.2015 (příprava projektu od 3.2.2014 -1.9.2014)
Celkové výdaje projektu: 116 833 790 ,- Kč

Vybavení pro metabolomické a buněčné analýzy,

Univerzita Karlova v Praze, OP VaVpI, 56,2 mil. Kč Více...

Popis reference

Projekt si klade za cíl zlepšit podmínky pro výzkum a vývoj prostřednictvím pořízení nebo rozvoje výzkumných infrastruktur centra BIOCEV. Právě nové vybavení pro metabolomiku a buněčné analýzy rozšíří aktivity v rámci výzkumných programů BIOCEVu, zaměřených na základní výzkum, a to zejména programů Funkční genomika, Buněčná biologie a virologie a Vývoj léčebných a diagnostických postupů. Aktivita Zavedení metabolomických analýz v rámci centra BIOCEV umožní detailní studium změn metabolismu u lidských chorob i pochopení mechanismů fungování feromonů (Funkční genomika, Vývoj léčebných a diagnostických postupů), metabolismus patogenních mikroorganismů a nádorových buněk (Buněčná biologie a virologie, Vývoj léčebných a diagnostických postupů. Navíc povede k významnému rozvoji core facility Omics.

Jedná se o investiční projekt.

Registrační číslo projektu: CZ.1.05/2.1.00/19.0400
Doba realizace projektu:  1.1.2015 – 31.12.2015 (příprava projektu od 1. 6. – 10. 7. 2015)
Celkové výdaje projektu: 56 192 400,- Kč

 

 

Naši partneři

Česká Inovace
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
Úřad průmyslového vlastnictví Kazuist logo
Logo Pomoc MAS
AS_logo_WEB
Societas Rudolphina
CVIV