INNOVATION LEADERSHIP AGENCY

Projekty


Současné projekty

V současné době připravuje ILA, s.r.o. několik projektů s využitím dotačních programů OP VVV, Interreg, Erasmus+, Horizon2020 zaměřených na komerční využití technologických inovací, rozvoj sociálních inovací a vzdělávání v těchto oblastech.

Inovační služby xPORT

Od 1. března 2018 se ILA, s.r.o. (dále jen ILA) podílí jako partner na realizaci projektu Inovační služby xPORT – „Rozvoj a zvýšení efektivity inovačních služeb xPORT Business Accelerator VŠE“ s registračním číslem CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_042/0000606 . Tento projekt je financován z prostředků EFRR prostřednictvím Operačního programu Praha – pól růstu ČR…

PoC ILA II

1. ledna 2018 ILA, s.r.o. (dále jen ILA) zahájila realizaci projektu PoC ILA II – „PoC komercializačních konceptů formulovaných inovační agenturou ILA II“ s registračním číslem CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000369. Tento projekt je financován z prostředků EFRR prostřednictvím Operačního programu Praha – pól růstu ČR a státního rozpočtu ČR. Projektová žádost byla zpracována…

PoC ILA

1. ledna 2017 ILA, s.r.o. (dále jen ILA) zahájila realizaci projektu PoC ILA – „Prověrka portfolia komercializačních konceptů formulovaných inovační agenturou ILA s využitím přístupu otevřených inovací“ s registračním číslem CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000114. Tento projekt je financován z prostředků EFRR prostřednictvím Operačního programu Praha – pól růstu ČR a státního rozpočtu ČR.…

Domus vitae

DOMUS VITAE, neboli Dům života, je projekt sociální inovace, ve kterém chceme oživit nepoužívaný drážní domeček (odtud název s citovým podtextem DOMEČEK) ve Stromovce a přeměnit jej na centrum pro aktivní seniory.  Cílem je vytvořit komunikační platformu a klub, které by zajišťovaly jak volnočasové aktivity, tak i možnost seberealizace a drobného…

Dokončené projekty

V průběhu své více než deset let trvající historie se ILA s.r.o. zabývala řadou projektů.
Zde jsou uvedeny jen nejvýznamnější z nich:

Take-off EuKTS

V současné době probíhá plošný start projektu EuKTS (European Knowledge Transfer Society), na jehož realizaci se experti ILA, s.r.o. v posledních osmi letech intenzívně podíleli. Jeho podstatou je zavedení systému celoevropské akreditace poskytovatelů vzdělávání a certifikace absolventů v oblasti „knowledge and technology transfer“ (KTT) – bližší informace zde. Po úspěšném založení a stabilizaci…

Management vědy a inovací

Dne 6. října 2015 byl na Univerzitě Karlově zahájen – po velmi úspěšném prvním běhu na jaře t.r.  – již druhý běh „transfakultárního“ předmětu Management vědy a inovací (MVI) (promo video zde), kde Ivan Dvořák a Kateřina Čihařová působí jako externí autoři a lektoři (Ivan Dvořák je navíc odborným garantem…

Spolupráce s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Společnost ILA je zapojena v roli konzultanta do projektu realizovaného UJEP v létech 2014 – 2015 s názvem „Partnerstvím ke zkvalitnění přípravy lidských zdrojů pro přírodovědné a technické vzdělávání“. Konkrétně se jedná o metodické vedení zpracovatelů příruček popisujících, jakou formou jednotlivé spolupracující školy propagují přírodovědné předměty.

Naši partneři

Česká Inovace
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
Úřad průmyslového vlastnictví Kazuist logo
Logo Pomoc MAS
AS_logo_WEB
Societas Rudolphina
CVIV