INNOVATION LEADERSHIP AGENCY

PoC ILA


PoC ILA

1. ledna 2017 ILA, s.r.o. (dále jen ILA) zahájila realizaci projektu PoC ILA – „Prověrka portfolia komercializačních konceptů formulovaných inovační agenturou ILA s využitím přístupu otevřených inovací“ s registračním číslem CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000114. Tento projekt je financován z prostředků EFRR prostřednictvím Operačního programu Praha – pól růstu ČR a státního rozpočtu ČR. Projektová žádost byla zpracována do výzvy č. 7 OP PPR.

Náplní projektu je prověření 3 komercializačních konceptů (dále KK) využívajících poznatků vlastního výzkumu a vývoje ILA formulovaných technikou „Open Innovation Schemes“. V rámci projektu budou realizovány dvě základní fáze:

1. Fáze: „Proof of concept“ = ověření proveditelnosti

2. Fáze: Příprava komercializace

Výstupem první fáze projektu bude zpracování tří Studií proveditelnosti, každé věnované jednomu prověřovanému konceptu. Dle projektové žádosti se plánuje, že dva koncepty budou vyhodnoceny jako vhodné pro komercializaci, a proto budou pokračovat do druhé fáze realizace projektu. Ve druhé fázi bude probíhat příprava komercializace, přičemž je plánováno, že minimálně jeden z konceptů bude komercializován v době udržitelnosti.

Projekt má trvání 2 roky, celkové způsobilé výdaje jsou 9 950 456,11 Kč. Žadatel zajistí spolufinancování ve výši 10 % způsobilých výdajů.

Projekt je tematicky zaměřen do tří oblastí:

  • péče o handicapované osoby,
  • vzdělávání v oblasti transferu znalostí a technologií (KTT),
  • evaluace komerčního potenciálu výsledků VaV.

V první oblasti (KK1) se jedná o standardizaci a certifikaci metodiky SEMAFOR home pro posuzování bariér v domácím prostředí bránícím handicapovaným osobám v plnohodnotném životě. Její plošné nasazení slibuje nejen výnosy za školení a licence, ale hlavně efektivnější využívání finančních prostředků alokovaných pro adaptace domácího prostředí  handicapovaných osob. Metodika bude sloužit i jako další výzkumný nástroj pro akademické pracovníky působící v této oblasti.

V druhé oblasti (KK2) se jedná o testování nabídky celoživotního vzdělávání v oblasti transferu znalostí a technologií, což je žádaná a v ČR dosud nedostatečně pokrytá oblast. Zvolený přístup je založen na distančním vzdělávání (MOOC) využívajícím multimediálních a gamifikačních prvků. Struktura curicula je kompatibilní s doporučeními pan-evropského akreditačního a certifikačního orgánu EuKTS, což umožní výhledově absolventům získání celoevropského certifikátu v oblasti KTT.  Jeho využívání přispěje ke zvýšení profesionality, znalostí a dovedností pracovníků aktivních v oblasti transferu technologií a znalostí, což v konečném součtu povede ke zvýšení efektivity a úspěšnosti procesu KTT .

Ve třetí oblasti (KK3) se jedná o nabídku digitální služby poskytované přes Internet, a sice evaluace potenciálu námětu nebo konceptu na komercializaci určitého výsledku VaV. Tento – poměrně složitý – problém je v ČR i EU dosud řešen neadekvátně, v USA podobná služba existuje. Její zavedení do praxe v ČR i EU slibuje nejen zisk jejím poskytovatelům, ale – při dostatečně plošném nasazení – i zvýšení efektivnosti a kvality procesu transferu technologií a znalostí u subjektů, které ji budou využívat.

I když náplní projektu je prověření reálnosti a komerčního potenciálu tří uvedených komercializačních konceptů, jejich případná realizace bude mít i velké sociální a ekonomické dopady –  ať již na zvýšení kvality života handicapovaných osob, či na zvýšení efektivity a úspěšnosti procesu transferu technologií a znalostí v Praze, ČR a možná i dalších členských i nečlenských státech EU.

Logolink OP Praha

Novinky v projektu

Naši partneři

Česká Inovace
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
Úřad průmyslového vlastnictví Kazuist logo
Logo Pomoc MAS
AS_logo_WEB
Societas Rudolphina
CVIV