INNOVATION LEADERSHIP AGENCY

PoC ILA II


PoC ILA II

1. ledna 2018 ILA, s.r.o. (dále jen ILA) zahájila realizaci projektu PoC ILA II – „PoC komercializačních konceptů formulovaných inovační agenturou ILA II“ s registračním číslem CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000369. Tento projekt je financován z prostředků EFRR prostřednictvím Operačního programu Praha – pól růstu ČR a státního rozpočtu ČR. Projektová žádost byla zpracována do výzvy č. 24 OP PPR.

Náplní projektu je prověření 3 komercializačních konceptů (dále KK) využívajících poznatků vlastního výzkumu a vývoje ILA formulovaných technikou „Open Innovation Schemes“. V rámci projektu budou realizovány dvě základní fáze:

1. Fáze: „Proof of concept“ = ověření proveditelnosti

2. Fáze: Příprava komercializace

Výstupem první fáze projektu bude zpracování tří Studií proveditelnosti, každé věnované jednomu prověřovanému konceptu. Dle projektové žádosti se plánuje, že dva koncepty budou vyhodnoceny jako vhodné pro komercializaci, a proto budou pokračovat do druhé fáze realizace projektu. Ve druhé fázi bude probíhat příprava komercializace, přičemž je plánováno, že minimálně jeden z konceptů bude komercializován v době udržitelnosti.

Projekt má trvání 2,5 roku, celkové způsobilé výdaje jsou 13 207 787,92 Kč. Žadatel zajistí spolufinancování ve výši 10 % způsobilých výdajů.

Na projektu se podílí partner – Národní ústav duševního vlastnictví.

Novinky v projektu

Naši partneři

Česká Inovace
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
Úřad průmyslového vlastnictví Kazuist logo
Logo Pomoc MAS
AS_logo_WEB
Societas Rudolphina
CVIV