INNOVATION LEADERSHIP AGENCY

Naš tým


Náš tým

RNDr. Ivan Dvořák, CSc. – Partner

RNDr. Ivan Dvořák, CSc.

Vystudoval biofyziku na MFF UK (1973) a teorii informace a řízení na FEL ČVUT, titul RNDr. získal v roce 1976. Hodnost CSc. za práci z oblasti matematického modelování složitých biologických systémů získal v roce 1981 na Ústavu experimentální botaniky ČSAV. V roce 2006 absolvoval postgraduální studium  znalostního managementu na Open University a získal titul PGCertKT(Open).

Do roku 1985 působil  ve Středisku biomatematiky ČSAV a od roku 1986 ve Výzkumném ústavu psychiatrickém (později Psychiatrické centrum Praha), kde od roku 1989 byl jeho  vědeckým tajemníkem. V letech 1990 – 1991 byl zástupcem Světové zdravotnické organizace (WHO) na MZ ČR a v letech 1992 -1994 výkonným ředitelem Software602. Od roku 1995 do 2000 působil  v ČSOB jako vedoucí Oddělení investičních projektů a restrukturalizací a později Oddělení rizikového a rozvojového financování. V letech 2001 – 2004 působil v Divizi speciálních obchodů KB, ke konci jako ředitel Odboru restrukturalizací. V letech 2001- 2002 byl členem poradní komise Rady České televize.

V roce 2005 byl spoluzakladatelem občanského sdružení Societas Rudolphina, zaměřeného na budování znalostní společnosti, a do roku 2011 byl jeho předsedou. Dlouhou dobu působil též jako předseda správní rady Nadace VIA. V roce 2008 se podílel na založení sdružení Association of Knowledge Transfer Organizations and Professionals (AKTOP) a od roku 2009 do roku 2013 byl jeho předsedou.  V létech 2011 – 2013 byl členem Představenstva ProTon Europe – panevropské asociace zaměřené na podporu přenosu znalostí a technologií. Od června 2015 je členem Správní rady společnosti Domus vitae, z.ú.

Od roku 1994 je spolumajitelem a v současné době jednatelem ILA, s.r.o, kde se zabývá zejména projekty souvisejícími se znalostním managementem, transferem znalostí a technologií a vzděláváním v inovačním managementu. Je poradcem Centra pro přenos poznatků a technologií University Karlovy v Praze.

Je členem několika poradních komisí a výborů na různých úrovních. V letech 2012 – 2013 působil jako člen poradní komise „Expert Group on Open Innovation and Knowledge Transfer“ zřízené Evropskou komisí (DG Research and Innovations) pro doporučení opatření pro zvýšení efektivity praktického využití výsledků výzkumu a vývoje v EU ve světle paradigmatu Otevřených inovací. Od roku 2013 do roku 2014 byl členem Knowledge Transfer Stakeholders Forum zřízeného v rámci studie “Support to the development and implementation of Innovation Union commitment 21 on knowledge transfer” (IU21KT Study) zpracovávané rovněž pro EK. Od dubna 2014 je členem Pražské Inovační Rady (PIR) zřízené primátorem hl.m. Prahy jako jeho poradní orgán pro oblast inovací a spolupráce akademických pracovišť a komerční sféry v Praze. Je jedním ze zakladatelů evropské společnosti EuKTS aisbl zaměřené na certifikaci vzdělávacích institucí v oblasti KTT a hodnotitelem projektů programu Horizon2020 pro oblast sociálních inovací. Od roku 2015 je náhradníkem Monitorovacího výboru Operačního programu Praha pól-růstu ČR a členem jeho plánovacího výboru pro PO 1. Je hodnotitelem projektů podávaných do programu OP VVV.

Je autorem více než 100 vědeckých publikací, spoluautor čtyř odborných knih a množství přednášek a textů z oblasti biomatematiky, biotermodynamiky, matematického modelování komplexních systémů, transferu znalostí a technologií a inovačního managementu. V současné době přednáší příležitostně transfer znalostí a technologií a inovační management na několika českých vysokých školách a pravidelně na MCI University v Innsbrucku a Univerzitě Karlově v Praze. Je ženatý a má dvě dospělé dcery.


MUDr. Kateřina Čihařová – Partner

MUDr. Kateřina Čihařová

Jako absolventka pediatrické fakulty Univerzity Karlovy pracovala nejprve v okresní nemocnici a poté na 1. Dětské klinice Fakultní nemocnice v Motole. Po roce 1989 odešla na Ministerstvo zdravotnictví, kde působila do mateřské dovolené v roce 1996 jako ředitelka Odboru mezinárodní spolupráce. Mezinárodní vztahy řešila i pro Českou lékařskou komoru.
V roce 2000 založila a do roku 2004 úspěšně vedla soukromé ambulantní zdravotnické zařízení Mediscan s více než 40 zaměstnanci. V roce 2005 se stala členkou občanského sdružení Societas Rudolphina, kde působí dosud jako konsultant. V létech 2007-12 byla předsedkyní Správní rady Sue Ryder International CZ, o.p.s. V roce 2012 byla ředitelkou nestátního zdravotnického zařízení MC Anděl, s.r.o. spoluvlastněného společností ILA, jejíž podíl byl v březnu 2013 úspěšně prodán. Je jedním ze zakladatelů evropské společnosti EuKTS aisbl zaměřené na certifikaci vzdělávacích institucí v oblasti KTT. V lednu 2013 byla Evropskou komisí jmenována hodnotitelkou v programech FP7 EU a Horizon2020 pro oblasti ICT a Zdravého stárnutí (Healthy Aging). Je rovněž hodnotitelkou projektů podávaných do programu OP VVV.
V současné době je předsedkyní Správní rady společnosti Domus vitae, z.ú. mající v nájmu Drážní domek ve Stromovce, který bude po dokončení rekonstrukce od jara 2017 sloužit jako Komunitní integrační centrum.
Kateřina je jednatelkou a spolumajitelkou společnosti ILA, s.r.o., kde se zabývá problematikou čerpání dotací, výuky přenosu poznatků a technologií a sociální a zdravotnickou problematikou. Přednáší a píše články do tisku.
Je vdaná, má 3 dcery.


Ing. Lucie Mužíková – CEO

Ing. Lucie Mužíková

V roce 2008 absolvovala na ČZU v Praze na Provozně ekonomické fakultě.

Od října 2009 doteď působí v ILA, s.r.o., kde zastává pozici projektové manažerky.

Po organizační projektové a finanční stránce se podílela na realizaci projektu “TTM – Transfer znalostí a technologií ve vybraných regionech – aplikace evropského vzdělávacího  modelu “Technology Transfer Manager” s reg. č. CZ.1.07/2.4.00/12.0082 (OP VK),“Transfer znalostí a technologií – rozšíření evropského vzdělávacího modelu TTM na další regiony ČR“ s reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0005 (OP VK), “Propagace přírodovědných oborů prostřednictvím badatelsky orientované výuky a popularizace výzkumu a vývoje“ s reg. č. CZ.1.07/2.3.00/45.0028 (OP VK) a “Trojlístek – podpora výuky přírodopisu, fyziky a chemie žáků ve věku 11 až 15 let“ s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/26.0044 (OP VK). V letech  2013 – 2015 byla projektovou manažerkou projektu “Metodika pro evaluaci a modifikaci domácího prostředí osob se zdravotním postižením za účelem zvýšení jejich zaměstnatelnosti“ s reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.00330 (OP LZZ) a od září 2013 také projektu “NET ZP – Síť péče o osoby se zdravotním postižením“ s reg. č. CZ.1.04/5.1.01/B2.00011 (OP LZZ).

Dále se zpracovává projektové žádosti – v minulosti zejména do OP PA, OP VK, OP VaVpI a OP LZZ, v současnosti do OP PPR a OP VVV.

Do konce roku 2013 se podílela na administrativním chodu občanského sdružení AKTOP, o.s. (nyní Transfera.cz.)

Významnou měrou se podílí na finančním řízení ILA, s.r.o. (zpracovává finanční plány, cash-flow, atp.).


Ing. Ivana Petrová – Projektová manažerka

Bc. Ivana Petrová

Je absolventkou magisterského studia na České zemědělské univerzitě v Praze, oboru Provoz a ekonomika. V rámci studia se zúčastnila ročního programu Erasmus Sokrates na TEI of Crete (Technological Educational Institution), se specializací ekonomika a řečtina, letní školy na Institutu Technologie Del v Indonésii a letní školy Kalinga Institute of Industrial Technology v Indii. V současné době je studentkou 2. ročníku učitelství odborných předmětů na téže univerzitě. V letech 2011 až 2013 měla na starosti provozně-ekonomický úsek ve společnosti Ski a Bike Centru Radotín s.r.o. V květnu 2012 se připojila k týmu společnosti ILA, s.r.o., kde působila na pozici odborné administrativní asistentky projektu “NET ZP – Síť péče o osoby se zdravotním postižením“ s reg. č. CZ.1.04/5.1.01/B2.00011.

Od listopadu 2014 působila také jako věcná manažerka aktivit projektu „Propagace přírodovědných oborů prostřednictvím badatelsky orientované výuky a popularizace výzkumu a vývoje“ s reg č. CZ.1.07/2.3.00/45.0028, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP VK a státního rozpočtu.

Od roku 2015 se Ivana zabývá převážně přípravou projektových žádostí a  managementem projektů, financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).


Jaroslava Vondrušková – Asistentka

Jaroslava Vondrušková

V létech 1998 – 2001 působila jako asistentka produkce v projektu „Praha – evropské město kultury roku 2000“. V roce 2001 – 2004 pracovala jako asistentka pro občanské sdružení Archa – sdružení na podporu svobodné společnosti. Od roku 2005 pracuje pro občanské sdružení (nyní z.s.) Societas  Rudolphina. Jako asistentka se podílela na realizaci projektu TRIANGL – podpora zájmu žáků o přírodovědné obory ve Středočeském kraji, kde byla Societas Rudolphina partnerem. Pro společnost ILA, s.r.o. pracuje od  30. 11. 2012, jako asistentka a dále se jako administrativní asistentka podílela na realizaci projektu DeMo – Vývoj metodiky pro evaluaci a modifikaci domácího prostředí osob se zdravotním postižením za účelem zvýšení jejich zaměstnatelnosti. Od roku 2013 působila v ILA, s.r.o. také jako administrativní asistentka pro projektu Transfer znalostí a technologií – rozšíření evropského vzdělávacího modelu TTM na další regiony ČR, kde je ILA, s.r.o. jedním z partnerů.


Ing. Petr Forman – Konzultant

Ing. Petr Forman

Je absolventem Fakulty stavební ČVUT v oboru vodní stavby a vodní hospodářství (1972). Do roku 1990 působil v technickém rozvoji podniku Povodí Vltavy, kde je spoluautorem celé řady inovativních konstrukcí a řešení, které se rozšířily prakticky na celé labsko-vltavské vodní cestě. V letech 1990-1993 byl náměstkem generálního ředitele a.s. ETMAS. V roce 1993 založil projekční kancelář Vodní cesty s.r.o. (později Vodní cesty a.s.), kde byl s krátkými přestávkami ředitelem a předsedou představenstva.

V roce 1998 se ve vládě, vedené Josefem Tošovským, stal 1. náměstkem ministra dopravy Prof. Petra Moose. V letech 2003-2004 vedl jako náměstek ministra pro místní rozvoj sekci regionálního rozvoje, řídil také přípravu prvých operačních programů při vstupu ČR do EU (Společný regionální operační program, Interreg IIIa).

Patřil mezi zakladatele občanského sdružení Societas Rudolphina (2005), v jehož rámci je vedoucím dopravní sekce. Zabývá se širokým portfoliem dopravní problematiky, energetikou, inovacemi, transferem technologií, technology scoutingem, ekonomickými analýzami a dotačním poradenstvím.

Člen Vědecké rady Dopravní fakulty ČVUT, místopředseda dopravní sekce Hospodářské komory ČR, člen výboru Českého plavebního a vodocestného sdružení, člen představenstva o.p.s. Plavba a vodní cesty. Autor desítek odborných článků a publikací z oblasti dopravy, financování dopravní infrastruktury a fondů EU.


Mgr. Jaroslava Barbara Sporková – Konzultant

Mgr. Jaroslava Barbara Sporková

Jako absolventka Pedagogické fakulty v Hradci Králové nejprve pracovala v oboru školství, mimoškolního vzdělávání a kultury. Od roku 1990 působila na Ministerstvu školství nejdříve jako odborná referentka v Odboru organizace a rozvoje školské soustavy, poté jako ředitelka Odboru řízení lidských zdrojů (1997-1998) a nakonec jako ředitelka Odboru řízení školských úřadů (1998-2000).
V roce 2002 působila jako náměstkyně místopředsedy vlády pro výzkum, vývoj a lidské zdroje a jako ředitelka sekce lidských zdrojů. Je Spoluautorka Strategie rozvoje lidských zdrojů pro ČR (2003) a Národní inovační strategie (2004)
V současné době je odborná poradkyně v oblasti projektového řízení. Má zkušenosti s více než 95 projekty, z toho 14 realizovala či stále realizuje. Spolupracuje s ústavy Akademie věd ČR, Karlovou univerzitou v Praze, ČVUT – Elektrotechnickou fakultou, Vysokou školou chemicko-technologickou, Institutem rozvoje evropských regionů Univerzity Pardubice, UJEP, Ligou komunitních škol, Asociací inovačního podnikání ČR, Centrem vzdělanosti Libereckého kraje, Jihočeskou agenturou inovačního podnikání a Českou manažerskou asociací.
Je předsedkyní občanského sdružení Societas Rudolphina a odbornou konzultantkou poradenské společnosti ILA, s.r.o. Dále je akreditována jako hodnotitel projektů v Operačním programu Praha pól růstu (MHMP) a Operačního programu Zaměstnanost (MPSV). V minulém programovacím období zhodnotila stovky projektů, a to zejména v OP LZZ.


Jan Šisler – Člen Správní rady Domus vitae, z.ú.

Jan Šisler

Při práci u Horské služby v Krušných horách utrpěl v roce 1978 úraz a od té doby je na vozíku. I přes tento handicap žije aktivním životem a podílí se ve spolupráci s ILA s.r.o. i jinými subjekty na řadě zajímavých projektů v oblasti sociálních inovací.

V létech 1980 – 1987 pracoval jako asistent produkce (Krátký film Praha), v ČT a v divadle Pod stanem.

V roce 1983 se stal spoluzakladatelem basketbalového týmu vozíčkářů, byl aktivním hráčem a organizoval Mezinárodní turnaje v košíkové.

Od roku 1988 je členem týmu Kliniky rehabilitačního lékařství Albertov (původně pod vedením prof. MUDr. Jana Pfeiffera, DrSc. a nyní doc. Olgy Švestkové, CSc). Organizuje zahraniční stáže a pracuje na klinice v oblasti managementu a  ergoterapie.

V rozmezí let 1990 – 1993 organizoval humanitární pomoc českému zdravotnictví se zaměřením na handicapované osoby ve spolupráci s VDV Olgy Havlové.

Jeho současné pracovní aktivity jsou cíleny do oblasti ergoterapie; se společností ILA, s.r.o. spolupracoval na projektu evaluace bariér v domácnostech osob se zdravotním postižením (DeMo), kde zastával pozici vedoucího evaluačního týmu.

Od roku 2003 realizuje 2x ročně rekondiční pobyty osob po poškození mozku. V roce 1995 stál u vzniku nadace Rehalb nyní o.p.s., jejímž je od roku 2002 výkonným ředitelem. Od června 2015 je členem Správní rady společnosti Domus vitae, z.ú.


Ing. Tereza Kulhánková

Tereza Kulhánková

V roce 2008 absolvovala na ČZU v Praze Provozně ekonomickou fakultu. Ještě za studií působila ve společnosti EuroNet s.r.o., kam následně po získání diplomu nastoupila jako projektová manažerka. V roce 2008 se podílela na zpracování studie proveditelnosti a komerčního potenciálu projektu s názvem ”Mobilní osobní zrakový stimulátor”, která byla zpracována pro Elektrofyziologickou laboratoř Ústavu patologické fyziologie Lékařské fakulty UK v Hradci Králové.

Od roku 2009 nastoupila do společnosti IBM Česká republika na pozici Junior marketing specialist a po půl roce byla povýšena na marketingovou manažerku mající na starosti IBM Services.  V současné době je na mateřské dovolené se dvěma syny, působí jako externí konzultant ve společnosti ILA s.r.o. a zastává pozici ředitelky neziskové organizace Domus Vitae, z.ú.


Bc. Michala Nováková – Projektová manažerka

Michala Nováková ILA

V roce 2012 absolvovala na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně na fakultě Ekonomiky a managementu, v oboru Veřejná správa a regionální rozvoj.

Od roku 2013 nastoupila na Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, nejdříve na pozici administrativní asistentky, později na pozic projektové manažerky. V uplynulém programovém období 2007 – 2013, v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost se specializovala na řešení nesrovnalostí a konzultace vzniku nezpůsobilých výdajů pro Zprostředkující subjekty globálních grantů. V novém programovém období 2014 – 2020, v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávaní, pracovala na pozici projektové manažerky se specializací na hodnocení a schvalování projektů a kontrolou monitorovacích zpráv.

Od začátku roku 2017 se Michala připojila k týmu ILA, kde se zaměřuje na kompletní zpracování projektových žádostí do OP VVV a OP PPR.

Dále se podílí na realizaci věcných aktivitách projektu „Prověrka portfolia komercializačních konceptů formulovaných inovační agenturou ILA s využitím přístupu otevřených inovací“ s reg č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000114, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP PPR a státního rozpočtu.


Ing. Jiří Znamenáček – Vedoucí manažer KTT projektů

Ing. Jiří Znamenáček

Jiří v roce 2009 absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze na Národohospodářské fakultě, v oboru Hospodářská politika.

V témže roce nastoupil na Magistrát hl. m. Prahy na pozici finančního manažera v Operačním programu Praha – konkurenceschopnost. Odtud se přesunul v roce 2011 na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, kde působil jako finanční manažer v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v roce 2014 se stal vedoucím oddělením koordinace zprostředkujících subjektů. V navazujícím operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání byl do roku 2016 vedoucím oddělení administrace ZP Jihočeský, Královehradecký a Plzeňský kraj. Doposud posledním operačním programem, na jehož řízení se podílel, byl Integrovaný regionální operační program, kde vedl oddělení hodnocení projektů organizačních složek státu.

 

Tyto své zkušenosti s vedením lidí a projektovým řízením uplatňuje od roku 2018 ve společnosti ILA, a to v týmu zaměřeném na transfer znalostí a technologií.

Vedle toho působí jako vývojář nových produktů KK EduH2020 v projektu „PoC komercializačních konceptů formulovaných inovační agenturou ILA“ s reg č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000369 a dále jako mentor vědeckého start-up v projektu „Rozvoj a zvýšení efektivity inovačních služeb xPORT VŠE Business Accelerator VŠE“ s reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_042/0000606.

Ve volném čase se věnuje sportu, fotografování, divadlu a cestování.


RNDr. Radim Špaček – Senior manažer KTT projektů

RNDR. Radim Špaček - Senior manažer KTT projektů

Radim je absolventem přírodovědecké fakulty University Karlovy, obor biologie. Titul RNDr. získal na katedře genetiky, mikrobiologie a biofyziky v roce 1985.
Po absolutoriu pracoval v biotechnologickém výzkumu JZD Slušovice, poté ve FN Motol na oddělení lékařské genetiky, následně v Ústavu molekulární genetiky Akademie věd.
Po roce 1989 postupně pronikal do světa politiky: nejprve v roce 1990 jako radní na Praze 6, od roku 1992 jako poslanec České národní rady, z níž se po rozpadu ČSFR stala Poslanecká sněmovna. Zabýval se zejména otázkami životního prostředí a veřejné správy, jimž se věnoval i při své činnosti v Parlamentním shromáždění Rady Evropy. V letech 1996 – 1998 působil na Ministerstvu životního prostředí nejprve jako poradce ministra, později jako náměstek pro ochranu přírody a krajiny.
Od roku 1998 působil jako poradce na volné noze v oblastech životního prostředí, veřejné správy, parlamentních procedur a financování projektů. V roce 2005 spoluzaložil občanské sdružení Societas Rudolphina, zaměřené na budování znalostní společnosti. Podílel se mj. na realizaci projektu zřízení Centra pro přenos poznatků a technologií University Karlovy, nebo na projektech zaměřených na zlepšení vztahu dětí k přírodním vědám.
Od října 2017 je ve společnosti ILA členem týmu, který se věnuje transferu technologií a managementu inovací.

 


Naši partneři

Česká Inovace
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
Úřad průmyslového vlastnictví Kazuist logo
Logo Pomoc MAS
AS_logo_WEB
Societas Rudolphina
CVIV