INNOVATION LEADERSHIP AGENCY

Dotační poradenství


Aktivity v oblasti dotačního poradenství realizuje tým vedený Ing. Lucií Mužíkovou. Klientům ILA, s.r.o. nabízí zpracování projektů a žádostí o jejich financování v následující nabídce:

 • Posouzení možnosti financování záměru/projektu z některého z dotačních programů financovaných z ESIF nebo dotačních programů EU.
 • Zpracování projektové žádosti ve zvoleném operačním programu.
 • Kritickou revizi projektu a žádosti o jeho financování zpracovaných samotným klientem.
 • Úpravy projektové žádosti na základě požadavků řídícího orgánu.
 • Konzultační podporu při přípravě dokumentů pro podpis právního aktu s řídícím orgánem
 • Partnerství v projektu, management a reporting projektu v případě udělení dotace.

Pro rychlé vyjasnění rámce Vaší projektové žádosti je užitečné předem vyplnit přiložený formulář o jejích základních parametrech.

JAKÝM ZPŮSOBEM PRACUJEME?

 • Máme vypracovanou podrobnou metodiku zpracování projektových žádostí založenou na využití metod projektového řízení.
 • Vycházíme z principu – klient/partner odpovídá především za odborný obsah, my za formu a úplnost.
 • Díky bohatým zkušenostem při hodnocení projektů financovaných z ESIF a Horizon2020 zpracováváme každou projektovou žádost s ohledem na předpokládanou reakci jejích hodnotitelů.
 • Vždy dbáme o informovanost partnerů a klientů o stavu zpracování projektové žádosti ve všech jejích fázích.
 • Při zpracování udržujeme každodenní kontakt s řídícím orgánem, se kterým operativně konzultujeme případné otázky a problémy.
 • Celou zakázku zpracovává od začátku do konce jeden tým, jehož členové jsou specializováni na různé oblasti (rozpočet, texty, přílohy atd.). S klientem jedná průběžně jeho koordinátor.
 • Zpracování každé projektové žádosti průběžně kontroluje jeden z vedoucích pracovníků firmy, který v případě potřeby komunikuje s vedením klienta/partnera.
 • Každý projekt prezentujeme v maximální možné míře na všech dosažitelných úrovních řídícího orgánu ještě před jeho podáním.
 • Naše cenová politika je založena na kalkulaci výkonů nezbytných pro kvalitní zpracování projektové žádosti zohledňující finanční objem projektu, počet partnerů, podíl investic, náročnost zpracování konkrétní projektové žádosti (počet kol, požadavek na Studii proveditelnosti, CBA, zvláštní přílohy, požadavky na anglickou modifikaci atd.) a čas, který je na zpracování žádosti k dispozici. Dlouhodobým klientům poskytujeme slevy.

JAKÉ JSOU NAŠE VÝSLEDKY?

  Na časovém horizontu posledních deseti let dosahujeme úspěšnosti projektů zpracovávaných pro své partnery a klienty 73,91 % (počítáno podle počtu), resp. 94,18 % (počítáno podle finančního objemu).
  V průběhu roku 2016 jsme zatím pro naše klienty a partnery (UK v Praze, ČZU, VŠE a ÚT AV) zpracovali 12 projektových žádostí v celkovém finančním objemu 1 729 988 115,- Kč a 3 vlastní projektové žádosti v celkovém finančním objemu 17 461 248,- Kč cílící na financování z OP VVV, OP PPR a OP Z. Tyto projekty jsou v současné době v různé fázi hodnocení.

Osobní kontakty

Katerina Čihařová

Partner

M: +420 724 007 879

Skype: katerina.ciharova

katerina.ciharova@ila.cz

Ivan Dvořák

Partner

M: +420 608 702 223

Skype: ivan.dvorak.1950

ivan.dvorak@ila.cz

Lucie Mužíková

CEO

M: +420 606 358 607

lucie.muzikova@ila.cz

Jaroslava Vondrušková

Asistentka

M: +420 602 182 377

jaroslava.vondruskova@ila.cz

Ivana Petrová

Projektová manažerka

M: +420 720 173 338

ivana.petrova@ila.cz

Petr Forman

Konzultant

M: +420 724 066 208

Petr.Forman@rudolphina.cz

Jan Šisler

Člen Správní rady Domus vitea, z.ú.

M: +420 775 226 964

jsisler@seznam.cz

 

Naši partneři

Česká Inovace
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
Úřad průmyslového vlastnictví Kazuist logo
Logo Pomoc MAS
AS_logo_WEB
Societas Rudolphina
CVIV