INNOVATION LEADERSHIP AGENCY

Dokončené projekty


Všechny dokončené projekty

Take-off EuKTS

V současné době probíhá plošný start projektu EuKTS (European Knowledge Transfer Society), na jehož realizaci se experti ILA, s.r.o. v posledních osmi letech intenzívně podíleli. Jeho podstatou je zavedení systému celoevropské akreditace poskytovatelů vzdělávání a certifikace absolventů v oblasti „knowledge and technology transfer“ (KTT) – bližší informace zde. Po úspěšném založení a stabilizaci…

Management vědy a inovací

Dne 6. října 2015 byl na Univerzitě Karlově zahájen – po velmi úspěšném prvním běhu na jaře t.r.  – již druhý běh „transfakultárního“ předmětu Management vědy a inovací (MVI) (promo video zde), kde Ivan Dvořák a Kateřina Čihařová působí jako externí autoři a lektoři (Ivan Dvořák je navíc odborným garantem…

Spolupráce s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Společnost ILA je zapojena v roli konzultanta do projektu realizovaného UJEP v létech 2014 – 2015 s názvem „Partnerstvím ke zkvalitnění přípravy lidských zdrojů pro přírodovědné a technické vzdělávání“. Konkrétně se jedná o metodické vedení zpracovatelů příruček popisujících, jakou formou jednotlivé spolupracující školy propagují přírodovědné předměty.

Popularizace UK II

Od března 2013 realizuje ILA v pozici partera projekt Univerzity Karlovy “Propagace přírodovědných oborů prostřednictvím badatelsky orientované výuky a popularizace”. Cíle projektu vycházejí z provedené analýzy, která ukazuje, že nejsou naplňována očekávání vážných zájemců o studium přírodovědeckých oborů a budoucí vědeckou práci v oblasti přírodních věd a jejich počet klesá,…

Net ZP – Síť péče o osoby se zdravotním postižením

1. 9. 2013 ILA, s.r.o. zahájila realizaci projektu Net ZP – Síť péče o osoby se zdravotním postižením s registračním číslem CZ.1.04/5.1.01/B2.00011. Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Stránky:1234

Naši partneři

Česká Inovace
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
Úřad průmyslového vlastnictví Kazuist logo
Logo Pomoc MAS
AS_logo_WEB
Societas Rudolphina
CVIV